Osobitné dojednania – dohľad pri prácach na NN zariadení

Pri objednávaní služby „dohľad pri prácach na NN zariadení“ prostredníctvom e-shopu sa neuzatvára medzi objednávateľom a poskytovateľom služby zmluva o poskytovaní služieb v papierovej forme, zmluvný vzťah vzniká na základe elektronickej objednávky objednávateľa a jej potvrdením zo strany poskytovateľa.

Na takýto zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky k ponuke obsiahnutej v Cenníku služieb a poplatkov zverejnené na webovom sídle poskytovateľa, ako aj „Osobitné dojednania pri objednávaní služby – dohľad pri prácach na NN zariadení“ prostredníctvom e-shopu uvedené v tomto dokumente. V prípade, že je medzi Obchodnými podmienkami k ponuke obsiahnutej v Cenníku služieb a poplatkov a týmito osobitnými dojednaniami rozpor, prednosť majú tieto osobitné dojednania.

 

1. Po realizácii objednávky služby bude poskytovateľ služby kontaktovať objednávateľa za účelom dohodnutia a odsúhlasenia požadovaného rozsahu objednanej služby. Objednávateľovi bude až po vzájomnom odsúhlasení poskytovania služby vystavená zálohová faktúra vo výške podľa platného Cenníka služieb a poplatkov. Cena nad rámec zálohovej faktúry bude objednávateľovi dofakturovaná vo vyúčtovacej faktúre v zmysle bodu 4.

2. Služba bude poskytnutá do 5 pracovných dní po pripísaní zálohovej platby na účet Poskytovateľa služby. Konkrétny termín poskytnutia služby dohodne poskytovateľ služby s objednávateľom.

3. Suma uvedená v objednávke predstavuje zálohu za poskytované služby vo výške a rozsahu podľa platného Cenníka služieb a poplatkov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi sumu nad rámec zálohovej faktúry v závislosti od skutočného rozsahu poskytovania služby – nákladov a činností, spojených s časom stráveným na ceste a na dotknutom mieste nad rámec uvedený v zahrnutej zálohe. S ohľadom na charakter poskytovanej služby berie objednávateľ na vedomie, že služba nad rámec rozsahu zálohovej faktúry podlieha individuálnej kalkulácii.

5. V prípade, ak pred poskytnutím služby alebo počas jej poskytovania nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa služby, v dôsledku ktorých nebude možné službu poskytovateľom riadne vykonať, na účely plnenia tejto zmluvy sa uvedené nebude považovať za omeškanie s plnením poskytovaným zo strany poskytovateľa služby, resp. za nedodržanie dohodnutého termínu na poskytnutie služby.

6. Objednávateľ v postavení spotrebiteľa fyzickej osoby – nepodnikateľa týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu bola poskytnutá služba pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie. V takomto prípade objednávateľ stráca oprávnenie na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.