Pravidlá ochrany osobných údajov

Ďakujeme za dôveru a voľbu využívať služby spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Vaša
dôvera je pre nás kľúčová a preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám
poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti.
Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme
v súvislosti s poskytovaním našich služieb a komunikácie so zákazníkmi a ako tieto údaje používame
a chránime.

 

 1. KTO SME A NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská
republika, IČO: 36 599 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa,
vložka č. 1411/V, poskytuje svoje služby pre domácnosti a firemných klientov. Východoslovenská
distribučná, a. s. je prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom svojich zákazníkov
a potenciálnych zákazníkov.
Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné.
Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti,
alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa prosím na našu Zodpovednú osobu. Kontaktovať ju
môžete prostredníctvom e-mailu na osobneudaje@vsdas.sk alebo písomne na adrese spoločnosti.
Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby".

 

2. KTORÉ ÚDAJE SPRACÚVAME
Spracúvame rôzne druhy informácii od našich zákazníkov alebo o našich zákazníkoch podľa toho,
ktoré služby využívajú, a to najmä nasledovné osobné údaje:
a) Informácie týkajúce sa výroby alebo distribúcie elektriny
Spracúvame o našich zákazníkoch údaje, ktoré poskytujú pri uzatvorení zmluvy o pripojení do
distribučnej sústavy, zmluvy o prístupe a distribúcii elektriny (vrátane pripojenia zdroja na
výrobu elektriny alebo zmluvy o doplatku za elektrinu) alebo ktoré sú na jej výkon potrebné (ako
napríklad identifikačné a fakturačné údaje zákazníka), informácie nami vytvorené pri distribúcii
elektriny pre našich zákazníkov (ako napríklad meranie distribuovanej alebo meranej elektriny
a kvalita distribuovanej elektriny), či informácie poskytnuté zákazníkmi pri komunikácii s nami
(ako napríklad kontaktné údaje či záznam telefonického hovoru).
b) Informácie týkajúce sa zraniteľných odberateľov elektriny
Spracúvame údaje týkajúce sa identifikácie zraniteľného odberateľa elektriny vrátane jeho
kontaktných údajov a podkladov na splnenie podmienok (napr. zdravotné potvrdenie).
c) Neoprávnený odber elektriny
V súlade so zákonom o energetike spracúvame identifikačné, kontaktné údaje a údaje o výške
škody spôsobenej osobou, ktorá neoprávnene odberala elektrinu.
d) Distribučný portál distribútora elektriny
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom
registrácie a následného riadneho poskytovania elektronických služieb Distribučného portálu
našej spoločnosti.
e) eshop VSD
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy ako prevádzkovateľ eshopu spracúva osobné údaje
zákazníkov, ktoré sú potrebné na registráciu a prihlásenie, ako i údaje, ktoré sú nevyhnutné na
účel plnenia zmluvy v súlade so zákonnými požiadavkami týkajúcimi sa poskytovaných
produktov a služieb v oblasti distribúcie elektriny.
f) Ochranné pásma elektrických vedení
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy ako vlastník vonkajších nadzemných elektrických vedení je
povinný v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť
nadzemných elektrických vedení podľa ochranných pásiem. Prevádzkovateľ je oprávnený
vykonávať prieseky v ochranných pásmach vedení. Na výkon zákonných povinností
prevádzkovateľa spracúvame nevyhnutné osobné údaje tých osôb, vo vlastníctve ktorých sa
nachádzajú parcely zasahujúce do ochranného pásma vzdušných vedení.
g) Kúpa, prenájom a iné vzťahy k nehnuteľnostiam
Vedenie tejto agendy pre účely predaja, kúpy, nájmu a prenájmu nehnuteľností vykonávame
vtedy, ak je tým dotknutá naša distribučná sústava. Za týmto účelom osobné údaje dotknutých
osôb, ktoré sú uvedené v zmluve, spracúvame v súlade so zákonom o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
h) Hodnotenie kvality služieb
Za účelom hodnotenia a evidencie kvality našich služieb zhromažďujeme informácie týkajúce sa
identifikácie zákazníka, jeho zákazníckeho čísla, a jeho odberného miesta, vrátane objemu
a kvality distribuovanej elektriny, a pre účely zlepšovania kvality našich služieb aj záznam
telefonického hovoru.
i) Zelená linka
Náš spôsob podnikania sa vyznačuje integritou a súladom so zákonom. To isté očakávame aj od
našich partnerov. Účelom Zelenej linky je ochrana záujmov spoločnosti. Prostredníctvom tejto
linky môže oznamovateľ upozorniť na konanie inej dotknutej osoby v rozpore so zákonom alebo
pravidlami Skupiny VSE Holding. Predmetom oznámenia by malo byť akékoľvek neetické konanie
zo strany zamestnancov alebo manažmentu. Na tento účel získavame len nevyhnutné osobné
údaje na prešetrenie oznámenia.
j) Sťažnosti
V súlade so zákonom o energetike spracúvame identifikačné a kontaktné údaje a iné súvisiace
údaje osôb, obsiahnuté v sťažnostiach, ktoré voči nám vzniesli naši odberatelia z domácností.
k) Škody
Osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku našej
spoločnosti, dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (napr. škodové udalosti).
l) Optická prípojka k internetu
V spolupráci s našimi obchodnými partnermi ponúkame možnosť jednoduchého pripojenia
k vysokorýchlostnému internetu. Za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje potrebné na
uzatvorenie príslušného zmluvného vzťahu a následné zriadenie domovej optickej prípojky do
našej distribučnej sústavy.
m) Kamerový záznam
Za účelom bezpečnosti a ochrany majetku našej spoločnosti či jej zamestnancov, predchádzania
trestnej činnosti, odhaľovania kriminality, ale aj bezpečnosti pri práci, využívame kamerové
systémy, ktoré vyhotovujú kamerové záznamy z priestorov a objektov našej spoločnosti a
priľahlých verejne prístupných priestorov.
n) Organizovanie podujatí
Pri organizovaní našich podujatí môžeme na účely propagácie našich spoločností vyhotovovať aj
obrazové či zvukovo - obrazové záznamy, na ktorých môžete byť zachytený. Tieto následne môžu
byť použité a zverejnené v našich propagačných materiáloch, interných médiách, či externe
napr. na sociálnych sieťach a webových stránkach našich spoločností. V prípade, že nechcete byť
zachytený na takýchto záznamoch, odporúčame Vám nezúčastniť sa fotografovania.
o) Marketingová komunikácia
Na účely komunikácie so svojimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi zhromažďujeme ich
základné identifikačné a kontaktné údaje ohľadom zasielania informačných materiálov
o produktoch a službách.
p) Výkon práv dotknutej osoby
Ochrana osobných údajov dotknutých osôb je pre nás nesmierne dôležitá. Za účelom plnenia
našich zákonných povinností podľa GDPR či Zákona, bližšie popísaných v časti 5. s názvom „Ako
môžete nakladať s Vašimi údajmi“ týchto pravidiel, preto spracúvame osobné údaje potrebné
pre vybavenie požiadaviek dotknutých osôb na uplatnenie ich práv, najmä v rámci evidencie
žiadostí a žiadateľov o uplatnenie práv dotknutej osoby.
q) Plnenie zákonných povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu
terorizmu
Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v súvislosti s plnením povinností spoločnosti
vyplývajúcich z európskej a národnej legislatívy v oblasti prevencie a boja proti legalizácii príjmov
z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (najmä zo zákona
č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu, z Nariadenia Rady (ES) č. 881/2002 a Nariadenia Rady (ES)
č. 2580/2001).
r) Elektronické podpisovanie dokumentov
Naša spoločnosť využíva aj elektronické podpisovanie dokumentov so svojimi zákazníkmi. Pri
využívaní tejto aplikácie sú dokumenty zašifrované a je zabezpečená ich neporušenosť počas
celej doby životnosti.
s) Súbory cookies
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť
ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie
zaujímavých ponúk pre Vás. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na
Vašom rozhodnutí. Automaticky spracúvame iba cookies nevyhnutné na zabezpečenie
správneho fungovania webových stránok.
t) Súťaže
V prípadoch, keď organizujeme súťaže pre našich zákazníkov, pre žiakov škôl alebo pre
kohokoľvek kto sa do nich zapojí, zhromažďujeme len nevyhnutné identifikačné údaje
súťažiacich ako aj ich kontaktné údaje na účel vyhodnotenia súťaže, jej priebehu a vyhlásenia
výsledkov.
u) Zmluvné vzťahy a webové stránky spoločnosti
Pri uzatváraní zmluvných vzťahov alebo zverejnením osobných údajov na webových stránkach
prevádzkovateľa je zamestnávateľ ako prevádzkovateľ oprávnený poskytovať alebo zverejňovať
osobné údaje zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný
útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a
identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných
povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností zamestnanca ako dotknutej
osoby. Poskytovaním týchto osobných údajov alebo zverejnením osobných údajov
zamestnávateľ ako prevádzkovateľ nenarúša vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť zamestnanca ako
dotknutej osoby. Zároveň je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje zamestnancov
zmluvných partnerov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar,
miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné
údaje zamestnávateľa v prípade, ak je to potrebné na účel plnenia zmluvy.
v) Spracúvanie biometrických údajov
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je oprávnená spracúvať (uchovávať) aj
vlastnoručný podpis zákazníkov uložený v digitálnej podobe so zachytenými charakteristikami
podpisu (najmä rýchlosť, tlak a sklon) v rámci uchovávania zmluvných dokumentov digitálne
podpísaných zákazníkmi, a to na základe preukázateľného súhlasu zákazníkov ako dotknutých
osôb.
w) Virtuálna kancelária VSD
Pri poskytovaní technických konzultácií o distribučnej sústave resp. konzultácií k existujúcej
zmluve o pripojení, sme oprávnení získavať osobné údaje nevyhnutné na Vašu identifikáciu. Ako
prevádzkovateľ virtuálnej kancelárie sme oprávnení spracúvať aj osobné údaje osôb, ktoré Vás
ako zákazníka VSD zastupujú na základe Vami udeleného plnomocenstva. Z osobného on-line
stretnutia cez aplikáciu Teams s niektorými z našich kolegov bude vytvorený zvukový záznam
alebo zvukovo-obrazový záznam, ktorý budeme primerane archivovať na účely zvyšovania
kvality služieb, kontroly kvality služieb a reklamácií. V prípade, že si neželáte byť obrazovo
zachytený na týchto záznamoch, odporúčame Vám vypnúť video-nahrávanie na svojom IT
zariadení.
x) Plnomocenstvo na podanie žiadostí a uzatváranie zmlúv
VSD spracúva osobné údaje splnomocniteľa a splnomocnenca získané na základe a v rozsahu
predloženého plnomocenstva na zastupovanie splnomocniteľa pred spoločnosťou VSD, a to na
účel komunikácie so splnomocniteľom prostredníctvom splnomocnenca a realizácie
požadovaných právnych úkonov v súlade s plnomocenstvom, ako aj na elektronickú komunikáciu
VSD so splnomocniteľom na základe udeleného súhlasu.

 

3. AKO ÚDAJE POUŽÍVAME
Osobné údaje našich zákazníkov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi
predpismi na viacero účelov, a to najmä:
a) v súvislosti a na základe plnenia našich zákonných povinností alebo využitia našich
zákonných oprávnení podľa osobitných zákonov, najmä podľa zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike, zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácií, zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
v znení neskorších predpisov, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení
neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 o elektronických
komunikáciách, zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, zákona č. 297/2008 Z.z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a ďalších. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zákonnou
povinnosťou a neposkytnutie by nám znemožnilo pokračovať v zmluve so zákazníkom,
prípadne si splniť naše zákonné povinnosti;
b) v súvislosti a na základe plnenia uzatvorenej zmluvy a poskytnutia služby, najmä na účel
jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie a zabezpečenia predzmluvných rokovaní s
potenciálnymi zákazníkmi. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou
povinnosťou a ich neposkytnutie by nám znemožnilo uzavrieť zmluvu so zákazníkom;
c) v súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie a
monitorovanie štandardne vysokej kvality nami poskytovaných služieb a tým na
zabezpečenie Vašej spokojnosti, ako aj preukazovanie, uplatňovanie a obhajobu našich práv
a nárokov;
d) v súvislosti a na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie efektívnej
vnútornej administratívy osobných údajov zákazníkov v rámci Skupiny VSE Holding
(definovaná nižšie) ;
e) v súvislosti a na základe oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie ochrany života,
zdravia alebo majetku našej spoločnosti, dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
f) na základe výslovného súhlasu zákazníka udeleného nám na účel bližšie uvedený
v samotnom znení súhlasu.
Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité
výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na
každý z uvedených účelov.
Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci nášho spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu
do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie či do medzinárodných organizácií.
Automatizované rozhodovanie a profilovanie
a) Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy počas poskytovania služby distribúcie
elektriny taktiež pravidelne monitoruje, analyzuje a kontroluje spotrebu, správnu fakturáciu
a celkové dodržiavanie podmienok distribúcie elektriny do jednotlivých odberných miest.
Pomocou odberných miest pritom následne môžu byť identifikované konkrétne fyzické osoby,
ktoré porušujú pravidlá distribúcie elektriny. Cieľom tohto opatrenia je ochrana našich
zákonných hospodárskych práv čiže predchádzanie, odhaľovanie a sankcionovanie podvodov a
neoprávneného odberu elektriny. Všetky tieto opatrenia vykonávame v súlade s platnými
právnymi predpismi, najmä zákonom o energetike. Dôsledkom neoprávneného odberu môže byť
prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektriny, ukončenie zmluvného vzťahu, zavedenie
príslušných technických opatrení, sprísnenie podmienok pre opätovné pripojenie či vymáhanie
vzniknutej náhrady škody.
b) Aby sme Vás mohli informovať o najvhodnejších obchodných a marketingových ponukách,
osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a/alebo ktoré sme v rámci poskytovania našich produktov
a služieb alebo iným spôsobom o Vás získali, podrobne analyzujeme a vyhodnocujeme. Takéto
analýzy vykonávame na základe našich oprávnených záujmov smerujúcich k individualizovaným
ponukám našich produktov a služieb a celkovému zlepšeniu našich produktov a služieb.
Dôsledkom takéhoto spracúvania pre Vás je prispôsobenie našich ponúk čo najbližšie Vašim
potrebám.

 

4. AKO ÚDAJE ZDIEĽAME
Osobné údaje zákazníkov zdieľame vždy len spôsobom, akým nám to právne predpisy umožňujú, a na
základe príslušných zmlúv zabezpečujúcich primeranú ochranu osobných údajov.
4.1 Skupina VSE Holding
Osobné údaje zdieľame najmä v rámci spoločností Skupiny VSE Holding pôsobiacich na území
Slovenskej republiky, ktoré zahŕňajú:
i) Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice 042 91, IČO:
36 211 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka
č. 1203/V;
ii) Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice 042 91, IČO: 36
599 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.
1411/V
iii) Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice 041 92, IČO:
44 483 767, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka
1628/V;
iv) VSE Call centrum, s.r.o., so sídlom Mlynská 31, Košice 042 91, IČO: 44 865 635,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 24025/V,
v) VSE Solutions s.r.o., so sídlom Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO
35 867 523, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka
číslo: 29833/B.
Spoločnosti zo Skupiny VSE Holding pri jednotlivých spracovateľských operáciách pôsobia buď
ako prevádzkovatelia alebo ako sprostredkovatelia.
Osobné údaje zdieľame v rámci Skupiny VSE Holding v závislosti od konkrétnych okolností a
účelu na základe (i) Vášho súhlasu, (ii) oprávnených záujmov na efektívnu vnútornú
administratívu zákazníkov medzi spoločnosťami zo Skupiny VSE Holding.
4.2 Poverení sprostredkovatelia
Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby
a zefektívňovať priamu komunikáciu s našimi zákazníkmi. Osobné údaje zákazníkov poskytujeme
povereným sprostredkovateľom na účely spracúvania osobných údajov pre našu spoločnosť a na
základe našich pokynov. Títo partneri musia dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade
s týmito pravidlami a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli.
Našimi sprostredkovateľmi sú najmä osoby a spoločnosti, ktoré pre nás zabezpečujú priamy
kontakt so zákazníkom, odpočty určených meradiel, servisné služby, právne služby, vymáhanie
pohľadávok, poskytovanie technických a IT služieb, a iné poradenské a konzultačné činnosti.
4.3 Iní príjemcovia
Osobné údaje zdieľame s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými
inštitúciami ako sú súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorské úrady, advokáti, správne
orgány podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, iný oprávnený subjekt na základe osobitných predpisov, ak sme v dobrej viere
presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo
sprístupnenie je primerane nevyhnutné na:
a) Dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútiteľnú
žiadosť štátnej správy,
b) Uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane prešetrenia ich možného
porušenia,
c) Postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných
incidentov,
d) Ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti, našich
zákazníkov alebo verejnosti, tak ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.
e) Osobné údaje poskytujeme aj iným príjemcom – dodávateľom elektriny na
vymedzenom distribučnom území, kde naša spoločnosť poskytuje služby distribúcie
elektriny.
Vždy dohliadame na to, aby sme neposkytli viac údajov ako je nevyhnutné na dosiahnutie
daného účelu spracúvania.

 

5. AKO MÔŽETE NAKLADAŤ S VAŠIMI ÚDAJMI
Ako náš zákazník a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní
s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete (i) osobne na každej našej pobočke,
zoznam Klientskych centier je zverejnený na našej webovej stránke www.vsds.sk v záložke Kontakty,
(ii) prostredníctvom našej zákazníckej linky: 0850 123 312, (iii) elektronicky prostredníctvom e-mailu
na adrese: osobneudaje@vsdas.sk, alebo (iv) aj písomne na adrese Východoslovenská distribučná, a.
s. Mlynská 31, 042 91 Košice.
Z dôvodu potreby presného zadefinovania, ktoré právo dotknutej osoby žiadate uplatniť s detailným
uvedením, ktorých osobných údajov sa Vaša žiadosť týka a z dôvodu zabezpečenia ochrany Vašich
osobných údajov, vyžadujeme doručenie vyplneného formuláru Žiadosť o výkon práva dotknutej
osoby, ktorú nájdete na www.vsds.sk
Po doručení vyplneného formuláru vybavíme Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu, maximálne však
do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, predovšetkým z dôvodu zložitosti požiadavky, sme
oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. V takom prípade Vás o predĺžení lehoty i jeho
zdôvodnení budeme včas informovať.
Platné právne predpisy a Nariadenie resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:
a) Právo na prístup
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ
tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia
resp § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás
požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás
spracúvame.
b) Právo na opravu
K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám
ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje,
máte právo požadovať ich opravu.
c) Právo na výmaz
Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz
Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so
spracúvaním a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje
spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali
a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú
potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
d) Právo na obmedzenie spracúvania
Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete od nás
požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto
môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo
v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale
potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše
údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov.
e) Právo na prenosnosť
Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy
uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás
obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom
formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme
priamo k inému prevádzkovateľovi.
Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
f) Právo namietať voči spracúvaniu
Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe
našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči
takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme
a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi
záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje
zmažeme.
g) Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp.
Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v
členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného
porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných
údajov, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, web:
www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214.
h) Právo odvolať súhlas
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.
Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné
a marketingové ponuky o našich službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku)
môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu, ako napr. (i)
osobne na každej našej pobočke, (ii) prostredníctvom našej zákazníckej linky: 0850 123 312, (iii)
elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese: osobneudaje@vsdas.sk, alebo (iv) aj písomne na
adrese Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice.

 

6. ODKIAĽ MÁME VAŠE ÚDAJE
Osobné údaje, ktoré o zákazníkoch spracúvame, získavame v prvom rade priamo od našich
zákazníkov. Tieto údaje pritom od zákazníkov získavame priamo, napríklad zo zmlúv a iných
dokumentov, alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorí ich spracúvajú v náš prospech
a na základe našich pokynov.
V prípade, že máme platný právny základ a je to odôvodnené z hľadiska účelu spracúvania, získavame
Vaše osobné údaje aj z verejne dostupných registrov (napr. kataster nehnuteľností, či obdobný
register) a iných verejných zdrojov.
Osobné údaje získavame alebo môžeme získavať aj od ostatných spoločností Skupiny VSE Holding,
vždy však len v rámci možností stanovených platnými právnymi predpismi, Nariadením a Zákonom.

 

7. AKO DLHO A KDE ÚDAJE UCHOVÁVAME
Osobné údaje zákazníkov uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od dôvodu spracúvania. Vo
všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame:
a) na základe súhlasu - po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania;
b) z dôvodu plnenia našich zákonných povinností či možností - po dobu vyžadovanú príslušným
zákonom;
c) z dôvodu plnenia zmluvy - po dobu plnenia zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;
d) z dôvodu oprávnených záujmov – po dobu plnenia zmluvy, resp. do namietnutia spracúvania;
Po uplynutí vyššie uvedených lehôt sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje len na zlučiteľné
účely alebo na špeciálne účely typu archivácia, či štatistika.
Osobné údaje zákazníkov uchovávame výhradne na serveroch Skupiny VSE Holding, či u našich
dôveryhodných partnerov.

 

8. ZMENY TÝCHTO PRAVIDIEL
Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania
legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto
pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. Na webovej stránke spoločnosti
bude zverejnená len aktuálna verzia týchto pravidiel.
Predchádzajúce verzie týchto pravidiel sú Vám k dispozícii u našej Zodpovednej osoby.
Tieto aktualizované pravidlá sú platné od 01.04.2023.