Pravidlá ochrany osobných údajov pre verejnosť

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje rôznych nižšie uvedených kategórií dotknutých osôb (ďalej
len „verejnosť“) zhromažďujeme v súvislosti s vykonávaním našej činnosti a ako tieto údaje
používame a chránime.


1. Kto sme a naše kontaktné údaje
Ktorákoľvek z nižšie uvedených spoločností zo Skupiny VSE Holding, ktorej činnosti sa nižšie uvedené
aktivity týkajú, je z pohľadu ochrany osobných údajov ich prevádzkovateľom.
a) Východoslovenská energetika Holding a. s., so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská
republika, IČO: 36 211 222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa,
vložka č. 1203/V.
b) Východoslovenská energetika a. s., so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika,
IČO: 44 483 767, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.
1628/V.
c) Východoslovenská distribučná, a. s., so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská
republika, IČO: 36 599 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa,
vložka č. 1411/V.
d) VSE Call Centrum, s.r.o., so sídlom: Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika, IČO:
44 866 635, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.
24025/V.
e) VSE Solutions s.r.o., so sídlom Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO
35 867 523, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo:
29833/B.
Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné.
Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov ktorejkoľvek z vyššie
uvedených spoločností, alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa prosím na našu Zodpovednú
osobu. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom e-mailu na osobneudaje@vseholding.sk alebo
písomne na adrese Východoslovenská energetika Holding a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice. Obálku
označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.


2. Ktoré Vaše údaje a prečo spracúvame
V súvislosti s našou činnosťou spracúvame rôzne druhy informácii o dotknutých osobách. Tieto vo
všeobecnosti možno rozdeliť do nasledovných kategórií:
a) Dodávatelia a iní zmluvní partneri
V prípade, že našim dodávateľom alebo zmluvným partnerom je fyzická osoba spracúvame
jeho osobné údaje za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia zmluvy či poskytovania služieb
a s tým súvisiacej komunikácie. Tieto údaje nám boli poskytnuté priamo na uvedený účel,
alebo sme ich iným spôsobom v tejto súvislosti získali.
b) Zástupcovia a kontaktné osoby dodávateľov a zmluvných partnerov
V prípade, že našim dodávateľom alebo zmluvným partnerom je právnická osoba spracúvame
osobné údaje jeho zákonného či zmluvného zástupcu a prípadných kontaktných osôb za
účelom uzatvorenia a riadneho plnenia zmluvy či poskytovania služieb a s tým súvisiacej
komunikácie. Tieto údaje nám na uvedený účel poskytli naši dodávatelia, zmluvní partneri
alebo sme ich iným spôsobom získali v súvislosti s riadnym plnením zmluvy či poskytovaním
služieb.
c) Zástupcovia orgánov verejnej správy
V rámci vykonávania našej bežnej obchodnej činnosti každý deň prichádzame do styku
s rôznymi zástupcami a predstaviteľmi orgánov štátnej správy, samosprávy či iných verejných
orgánov a inštitúcií. Osobné údaje týchto osôb spracúvame na účel plnenia povinností
vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov upravujúcich ich pôsobenie, napr. v rámci
vydaných povolení, rozhodnutí, v rámci kontrol, či v rámci bežnej komunikácie s nimi.
d) Plnomocenstvá
V prípade, že ste ako splnomocniteľ udelili plnomocenstvo inej osobe, aby Vás zastupovala voči
našej spoločnosti alebo v prípade, že Vám ako splnomocnencovi bolo udelené plnomocenstvo
na zastupovanie inej osoby voči našej spoločnosti, spracúvame Vaše osobné údaje uvedené
v plnomocenstve či poverení na účel overenia oprávnenosti Vášho konania a uskutočnenia
úkonu, na ktorý ste boli splnomocnený.
e) Kúpa, prenájom a iné vzťahy k nehnuteľnostiam
Za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia zmlúv o predaji, kúpe a nájme nehnuteľností,
zriadenia vecného bremena na nehnuteľnostiach alebo na účely overenia vzťahu určitej osoby
k nehnuteľnosti pre potreby pripojenia do distribučnej sústavy spracúvame osobné údaje,
ktoré nám boli na tento účel poskytnuté alebo ktoré sme iným spôsobom v tejto súvislosti
získali. Tieto údaje následne spracúvame aj na účely plnenia našich zákonných povinností
v súlade s príslušnou legislatívou (napr. zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o
zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov).
f) Zelená linka
Náš spôsob podnikania sa vyznačuje integritou a súladom so zákonom a to isté očakávame aj
od našich partnerov. Účelom Zelenej linky je ochrana záujmov spoločností Skupiny VSE
Holding. Prostredníctvom tejto linky môže oznamovateľ upozorniť na konanie inej dotknutej
osoby, o ktorom si myslí, že je v rozpore so zákonom alebo pravidlami Skupiny VSE Holding.
Predmetom oznámenia môže byť napríklad neetické konanie zo strany zamestnancov alebo
manažmentu spoločnosti zo Skupiny VSE Holding. Na tento účel získavame len nevyhnutné
osobné údaje na prešetrenie oznámenia.
g) Sťažnosti
Zaujíma nás názor našich zákazníkov. Za týmto účelom spracúvame v súlade so zákonom č.
251/2012 Z. z. o energetike, v znení neskorších predpisov, osobné údaje dotknutých osôb
obsiahnuté v sťažnostiach, ktoré voči nám vzniesli naši zákazníci, ktoré môžu obsahovať aj
osobné údaje iných dotknutých osôb ako našich zákazníkov.
h) Verejné obstarávanie a obchodná verejná súťaž
Ako spoločnosť s majetkovou účasťou štátu dbáme na to, aby všetky výbery našich
dodávateľov a zmluvných partnerov boli vykonávané odborne, transparentne a vždy
predovšetkým v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi ako napríklad zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov. Za týmto účelom
spracúvame najmä osobné údaje našich potenciálnych dodávateľov, či ich zástupcov, potrebné
k realizácii verejného obstarávania, verejných obchodných súťaží a iných výberových konaní.
i) BOZP a OPP
Záleží nám na tom, aby sme vytvárali a udržiavali bezpečné a zdravie neohrozujúce pracovné
prostredie. Z dôvodu plnenia našich zákonných povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarmi preto spracúvame osobné údaje našich
dodávateľov a ich zástupcov na účel evidencie a registrácie pracovných úrazov, iných úrazov a
chorôb z povolania alebo evidencie absolvovaných školení v tejto oblasti.
j) eDSO portál distribútora elektriny a eshop VSD
Snažíme sa našim dodávateľom, zmluvným partnerom či zákazníkom čo najviac zjednodušiť
cestu k našim službám spojeným s využívaním našej distribučnej sústavy. Za týmto účelom
prevádzkovateľ distribučnej sústavy spracúva osobné údaje dotknutých osôb, nevyhnutné na
registráciu a riadne poskytovanie elektronických služieb Distribučného portálu.
Prostredníctvom e-shopu spracúvame aj osobné údaje zmluvných partnerov, ktoré sú
nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade so zákonnými požiadavkami týkajúcimi sa
poskytovaných produktov a služieb v oblasti distribúcie elektriny.
k) Ochranné pásma elektrických vedení
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy ako vlastník vonkajších nadzemných elektrických vedení je
povinný v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike zabezpečiť prevádzkovú
bezpečnosť nadzemných elektrických vedení podľa ochranných pásiem. Prevádzkovateľ je
oprávnený vykonávať prieseky v ochranných pásmach vedení. Na výkon zákonných povinností
prevádzkovateľa spracúvame nevyhnutné osobné údaje tých osôb, vo vlastníctve ktorých sa
nachádzajú parcely zasahujúce do ochranného pásma vzdušných vedení.
l) Neoprávnený odber elektriny a plynu
Počas poskytovania dodávok elektriny / plynu pravidelne monitorujeme, analyzujeme
a kontrolujeme spotrebu, správnu fakturáciu a celkové dodržiavanie podmienok dodávky
elektriny / plynu do jednotlivých odberných miest. V prípade, že zistíme porušenie týchto
podmienok či konanie, ktoré je v rozpore so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike, v znení
neskorších predpisov, spracúvame osobné údaje ako aj údaje o výške škody spôsobenej
osobou, ktorá neoprávnene odberala elektrinu / plyn.
m) Dodávateľský portál
Keďže sa snažíme čo najviac zefektívniť proces posudzovania nami kladených požiadaviek na
našich dodávateľov tovarov, prác a služieb, využívame na tento účel špeciálny dodávateľský
portál. Za účelom posudzovania predkvalifikačných požiadaviek na dodávateľov tovarov, prác
a služieb preto spracúvame ich osobné údaje alebo osobné údaje ich zamestnancov či
zástupcov, najmä formou predkladania dokumentov preukazujúcich odbornú spôsobilosť
(doklady o vzdelaní, potvrdenia, certifikáty a pod.) zamestnancov alebo zástupcov dodávateľov
tovarov, prác a služieb.
n) Kamerový záznam
Za účelom bezpečnosti a ochrany majetku spoločností Skupiny VSE Holding či ich
zamestnancov, predchádzania trestnej činnosti, odhaľovania kriminality, ale aj bezpečnosti pri
práci, využívame kamerové systémy, ktoré vyhotovujú kamerové záznamy z priestorov
a objektov našich spoločností a priľahlých verejne prístupných priestorov.
o) Organizovanie verejne prístupných podujatí
Pri organizovaní našich verejne prístupných podujatí môžeme na účely propagácie našich
spoločností vyhotovovať aj obrazové či zvukovo - obrazové záznamy, na ktorých môžete byť
zachytený. Tieto následne môžu byť použité a zverejnené v našich propagačných materiáloch,
interných médiách, či externe napr. na sociálnych sieťach a webových stránkach našich
spoločností. V prípade, že nechcete byť zachytený na takýchto záznamoch, odporúčame Vám
nezúčastniť sa fotografovania.
p) Spisová služba
Za účelom plnenia našich zákonných registratúrnych povinností, evidujeme našu prijatú
a odoslanú korešpondenciu, pričom spracúvame osobné údaje prijímateľov a odosielateľov
korešpondencie ako aj údaje prípadne zahrnuté v komunikácií.
q) Sporová agenda
Za účelom preukazovania, uplatňovania, obhajovania a vymáhania našich právnych nárokov v
rámci aktívnych a pasívnych súdnych sporov a iných súdnych konaní či iných konaní pred
orgánmi verejnej správy, spracúvame v súlade s osobitnými predpismi osobné údaje osôb,
ktoré sú v postavení účastníkov konania / strán sporu, osôb ktoré zastupujú účastníkov
konania / strany sporu alebo osôb, ktoré sú iným spôsobom identifikované v rámci tejto
agendy.
r) Návštevy
Vážime si Váš záujem využívať naše služby alebo s nami spolupracovať a preto sa vždy tešíme
na každé spoločné stretnutie v našich priestoroch. Za účelom bezpečného a bezproblémového
pohybu spracúvame osobné údaje našich návštevníkov v rámci evidencie návštev.
s) Škody
Ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku našich spoločností spracúvame
osobné údaje osôb, ktoré ohrozujú tieto naše záujmy, alebo osôb, ktoré škodu už spôsobili
(napr. evidencia škodových udalostí).
t) Súťaže
V prípadoch, keď organizujeme súťaže pre našich zákazníkov, pre žiakov škôl alebo pre
kohokoľvek kto sa do nich zapojí, zhromažďujeme len nevyhnutné identifikačné údaje
súťažiacich ako aj ich kontaktné údaje na účel vyhodnotenia súťaže, jej priebehu a vyhlásenia
výsledkov.
u) Komunikácia prostredníctvom našej webovej stránky
Keďže nás zaujímajú akékoľvek postrehy, názory alebo otázky, ponúkame verejnosti možnosť
kontaktovať nás prostredníctvom rôznych nástrojov na našich webových stránkach, ako
napríklad formou online chatu, či online rezervácie stretnutia. Za účelom komunikácie,
prípadného následného kontaktovania a vybavenia akejkoľvek Vašej požiadavky, spracúvame
zadané osobné údaje a údaje zahrnuté v komunikácií.
v) Výkon práv dotknutej osoby
Ochrana osobných údajov dotknutých osôb je pre nás nesmierne dôležitá. Za účelom plnenia
našich zákonných povinností podľa GDPR či Zákona, bližšie popísaných v časti 5. s názvom „Ako
môžete nakladať s Vašimi údajmi“ týchto pravidiel, preto spracúvame osobné údaje potrebné
pre vybavenie požiadaviek dotknutých osôb na uplatnenie ich práv, najmä v rámci evidencie
žiadostí a žiadateľov o uplatnenie práv dotknutej osoby.
w) Hodnotenie zamestnancov spoločnosti zo strany zákazníkov
Naša spoločnosť môže spracúvať osobné údaje zákazníkov spoločnosti, ktorí využili webovú
aplikáciu „Staffino“ na hodnotenie operácií, produktov, služieb alebo zamestnancov
spoločnosti, s ktorými boli v kontakte pri riešení svojej požiadavky.
x) Súbory cookies
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť
ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie
zaujímavých ponúk pre vás. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na
Vašom rozhodnutí. Automaticky spracúvame iba cookies nevyhnutné na zabezpečenie
správneho fungovania webových stránok.

3. Na základe čoho Vaše údaje používame
Osobné údaje verejnosti zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi na
viacero účelov, a to najmä:
a) Na základe plnenia zákonných povinností alebo využitia našich zákonných oprávnení podľa
osobitných predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona)
Ide najmä o plnenie povinností a využívanie oprávnení podľa zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike, zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach, zákona č. 162/1995 Z.
z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon), zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, zákona č. 289/2016 Z. z. o
vykonávaní medzinárodných sankcií vrátane predpisov OSN alebo EÚ o medzinárodných
sankciách (pričom sledovanými zoznamami sankcionovaných osôb sú okrem zoznamov
sankcionovaných osôb podľa predpisov OSN alebo EÚ podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o
vykonávaní medzinárodných sankcií aj zoznamy sankcionovaných osôb vedené zo strany Office
of Foreign Assets Control of the United States Department of Treasury (OFAC) alebo iného
orgánu v USA a Her Majesty's Treasury alebo iného orgánu Veľkej Británie), a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov, všetky v znení neskorších predpisov. Poskytnutie
osobných údajov je v tomto prípade zákonnou povinnosťou a neposkytnutie by nám
znemožnilo uzavrieť alebo pokračovať v zmluve so zákazníkom alebo obchodným partnerom,
prípadne si splniť naše zákonné povinnosti;
b) Na základe plnenia zmluvy alebo vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1
písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona)
V súvislosti s predzmluvnými rokovaniami so zákazníkmi, potenciálnymi dodávateľmi a inými
zmluvnými partnermi a riadnym plnením uzatvorenej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je
v tomto prípade zmluvnou povinnosťou a ich neposkytnutie by nám znemožnilo uzavrieť alebo
plniť zmluvu;
c) Na základe nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany (čl. 6 ods. 1
písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona)
Ide najmä o naše oprávnené záujmy, spočívajúce v zabezpečení komunikácie so zástupcami
a kontaktnými osobami dodávateľov a iných zmluvných partnerov, komunikácie so zástupcami
a predstaviteľmi orgánov verejnej správy, overenia oprávnenosti zastupovania na základe
plnomocenstva či poverenia, prešetrovania podnetov Zelenej linky, zisťovania a prešetrovania
neoprávneného odberu elektriny či plynu, propagácie spoločností Skupiny VSE Holding,
sporovej agendy, evidencie návštev, predchádzania a prešetrovania škodových udalostí,
komunikácie prostredníctvom našich webových stránok, hodnotenia zamestnancov
spoločnosti zo strany zákazníkov, zabezpečenia bezpečnosti a ochrany majetku spoločnosti či
zamestnancov pri práci, predchádzania trestnej činnosti, odhaľovania kriminality, poskytovania
informácií v rámci právnych a účtovných previerok.
Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité
výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na
každý z uvedených účelov.
Osobné údaje verejnosti, s výnimkou osobných údajov určených na identifikáciu víťazov v rámci
rôznych súťažiach a publikácie v propagačných materiálov, firemnom časopise či kalendári,
nezverejňujeme.
Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci nášho spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu
do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie či do medzinárodných organizácií.
Rovnako Vás ubezpečujeme, že pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame automatizované
rozhodovanie ani profilovanie.


4. Ako údaje zdieľame
Osobné údaje verejnosti zdieľame vždy len s dôveryhodnými partnermi, na základe príslušných zmlúv
zabezpečujúcich primeranú ochranu osobných údajov a spôsobom, akým nám to právne predpisy
umožňujú.
4.1 Skupina VSE Holding
Osobné údaje zdieľame najmä v rámci spoločností Skupiny VSE Holding pôsobiacich na území
Slovenskej republiky. Spoločnosti zo Skupiny VSE Holding pri jednotlivých spracovateľských
operáciách pôsobia buď ako prevádzkovatelia alebo ako sprostredkovatelia na základe
príslušných zmlúv.
4.2 Poverení sprostredkovatelia
Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať našu obchodnú
činnosť. Osobné údaje verejnosti poskytujeme povereným sprostredkovateľom na účely
spracúvania osobných údajov pre našu spoločnosť a na základe našich pokynov. Títo partneri
musia dodržiavať záväzok prísnej dôvernosti v súlade s týmito pravidlami a zmluvami, ktoré sme
s nimi uzavreli.
Našimi sprostredkovateľmi sú najmä osoby a spoločnosti, ktoré pre nás zabezpečujú
doručovanie, právne služby, vymáhanie pohľadávok, poskytovanie technických a IT služieb a iné
poradenské a konzultačné činnosti.
4.3 Iní príjemcovia
Osobné údaje zdieľame s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými
inštitúciami, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich
použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie je primerane nevyhnutné na:
a) dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútiteľnú
žiadosť štátnej správy;
b) uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane prešetrenia ich možného
porušenia;
c) postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných
incidentov;
d) ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našich spoločností, našich
zamestnancov alebo verejnosti, tak ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.
Vždy dohliadame na to, aby sme neposkytli viac údajov ako je nevyhnutné na dosiahnutie
daného účelu spracúvania.


5. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi
Ako dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi
osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete (i) elektronicky prostredníctvom emailu
na adrese: osobneudaje@vseholding.sk, (ii) písomne na adrese Východoslovenská
energetika Holding a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice. Z dôvodu potreby presného zadefinovania,
ktoré právo dotknutej osoby žiadate uplatniť s detailným uvedením, ktorých osobných údajov sa Vaša žiadosť týka a z dôvodu zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov, vyžadujeme
doručenie vyplneného formuláru Žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorú nájdete na
www.vseholding.sk.
Po doručení vyplneného formuláru vybavíme Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu, maximálne
však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, predovšetkým z dôvodu zložitosti
požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. V takom prípade Vás o
predĺžení lehoty i jeho zdôvodnení budeme včas informovať.
Platné právne predpisy a Nariadenie resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:
a) Právo na prístup
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, získať
kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia resp. § 21 Zákona.
V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste
špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.
b) Právo na opravu
K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám
ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje,
máte právo požadovať ich opravu.
c) Právo na výmaz
Ak budú naplnené podmienky článku 17 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz
Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak odvoláte svoj súhlas a
neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame
nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame
ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
d) Právo na obmedzenie spracúvania
Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete od nás
požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto
môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo
v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale
potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše
údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov.
e) Právo na prenosnosť
Ak je spracúvanie vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami alebo na základe
súhlasu, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne
používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky
možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi.
Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
f) Právo namietať voči spracúvaniu
Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe
našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči
takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme
a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi
záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje
zmažeme.
g) Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp.
Zákonom, máte právo podať sťažnosť (návrh na začatie konania) na jeden z príslušných
dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce
alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad
pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,
web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214.
h) Právo odvolať súhlas
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.
6. Odkiaľ máme Vaše údaje
Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame od Vás ako dotknutých osôb, prípadne od našich
dodávateľov a iných zmluvných partnerov.
Osobné údaje získavame alebo môžeme získavať aj od ostatných spoločností Skupiny VSE Holding.


7. Ako dlho a kde údaje uchovávame
Osobné údaje dotknutých osôb uchovávame po dobu v závislosti od dôvodu spracúvania. Vo
všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame:
a) z dôvodu plnenia našich zákonných povinností alebo využitia našich zákonných oprávnení
podľa osobitných predpisov - po dobu vyžadovanú príslušným predpisom;
b) z dôvodu plnenia zmluvy alebo vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy - po dobu plnenia
zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;
c) z dôvodu nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany – po dobu
trvania týchto záujmov, resp. do namietnutia takéhoto spracúvania, pri ktorom Vaše práva
a záujmy prevážia nad našimi oprávnenými záujmami;
d) z dôvodu udelenia Vášho súhlasu po dobu v ňom uvedenú alebo do jeho odvolania.
Po uplynutí vyššie uvedených lehôt sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje len na zlučiteľné
účely alebo na špeciálne účely ako napríklad na archiváciu v súlade s osobitnými zákonmi a
všeobecným zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov, či na účely štatistiky.
Osobné údaje dotknutých osôb uchovávame výhradne na serveroch Skupiny VSE Holding, či u našich dôveryhodných partnerov.


8. Zmeny týchto pravidiel
Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania
legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto
pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. Na webovej stránke spoločnosti
bude zverejnená len aktuálna verzia týchto pravidiel.
Predchádzajúce verzie týchto pravidiel sú Vám k dispozícii u našej Zodpovednej osoby.
Tieto aktualizované pravidlá sú platné od 01.10.2022.