Predmet objednávky
1. Objednávateľ si u poskytovateľa záväzne objednáva vybudovanie odberného elektrického zariadenia v súlade s vyjadrením spoločnosti VSD k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy, realizačnú projektovú dokumentáciu, realizáciu káblovej NN prípojky včítane výkopových prác v úseku od napájacieho bodu v distribučnej sústave VSD po elektromerový rozvádzač, dodávku a vybudovanie elektromerového rozvádzača vrátane zemných prác, montáž elektromera, pripojenie na sieť a vyhotovenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len „služba“).
2. Ak sa pri poskytovaní služby objaví potreba činností nezahrnutých do ceny za službu (ďalej len „naviac práce“), a realizácia týchto prác bude mať za následok zmenu ceny za službu, zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť objednávateľovi vopred oznámiť a objednávateľ je povinný cenu navýšenú o práce naviac uhradiť.

3. Poskytnutie služby sa viaže na poskytnutie činností špecifikovaných v popise produktu ako aj v bode 1 predmetu objednávky v rozsahu potrebnom výlučne na zabezpečenie pripojenia a objednávateľovi nevzniká nárok na poskytnutie rozdielu nespotrebovaného materiálu nad rámec použitého množstva.

 

Čas a miesto poskytnutia služby
1. Termín začatia realizácie služby určí poskytovateľ objednávateľovi po dohode a oznámi na e-mailovú adresu objednávateľa resp. telefonicky.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že službu dodá po úhrade zálohovej faktúry a po poskytnutí náležitej súčinnosti objednávateľa (doručenie informácie o právoplatnom vydaní ohlásenia drobnej stavby, resp. stavebného povolenia od objednávateľa, určenie termínu zo strany objednávateľa a pod.) do 7 pracovných dní.
3. Miesto poskytnutia služby je stanovené vo vyjadrení VSD.
4. V prípade, ak v čase realizácie služby poskytovateľom nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa, v dôsledku ktorých bude potrebné vykonávanie služby prerušiť, predlžuje sa lehota určená na dokončenie o dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie služby prerušiť. Na účely plnenia služby sa to nepovažuje za omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu služby.
5. V prípade, že službu nebude možné vykonať z dôvodu nemožnosti samotnej realizácie služby na adrese odberného miesta objednávateľa, má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy. Cena za poskytnutú službu bude vrátená v plnej sume na bankový účet objednávateľa, z ktorého bola odpísaná cena za poskytnutie služby, ak sa objednávateľ a poskytovateľ nedohodnú inak.
6. V prípade, ak v čase realizácie služby poskytovateľom nastanú skutočnosti na strane objednávateľa, v dôsledku ktorých nebude možné službu zrealizovať v lehote podľa bodu 2 tohto odstavca, je poskytovateľ oprávnený od objednávateľa požadovať náhradu nevyhnutne vynaložených nákladov, ktoré zo strany poskytovateľa boli v tejto súvislosti vynaložené. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

 

Osobitné ustanovenia
1. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú Obchodné podmienky k cenníku služieb, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.
2. V prípade kolízie ustanovení uvedených v tejto zmluve a Obchodných podmienkach k cenníku služieb majú prednosť ustanovenia v tejto zmluve.
3. Objednávateľ týmto udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním služby pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zároveň objednávateľ vyhlasuje, že bol riadne poučený, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od tejto zmluvy po poskytnutí služby a túto skutočnosť berie na vedomie.

 

Zoznam činností a materiálu