Predmet objednávky
1. Objednávateľ si u poskytovateľa záväzne objednáva vybudovanie odberného elektrického zariadenia v súlade s vyjadrením spoločnosti VSD k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy, realizačnú projektovú dokumentáciu, realizáciu káblovej NN prípojky včítane výkopových prác v úseku od napájacieho bodu v distribučnej sústave VSD po elektromerový rozvádzač, dodávku a vybudovanie elektromerového rozvádzača vrátane zemných prác, montáž elektromera, pripojenie na sieť a vyhotovenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len „služba“).
2. Ak sa pri poskytovaní služby objaví potreba činností nezahrnutých do ceny za službu (ďalej len „naviac práce“), a realizácia týchto prác bude mať za následok zmenu ceny za službu, zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť objednávateľovi vopred oznámiť a objednávateľ je povinný cenu navýšenú o práce naviac uhradiť.

 

Čas a miesto poskytnutia služby
1. Termín začatia realizácie služby určí poskytovateľ objednávateľovi po dohode a oznámi na e-mailovú adresu objednávateľa resp. telefonicky.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že službu dodá po úhrade zálohovej faktúry a po poskytnutí náležitej súčinnosti objednávateľa (doručenie informácie o právoplatnom vydaní ohlásenia drobnej stavby, resp. stavebného povolenia od objednávateľa, určenie termínu zo strany objednávateľa a pod.) do 7 pracovných dní.
3. Miesto poskytnutia služby je stanovené vo vyjadrení VSD.
4. V prípade, ak v čase realizácie služby poskytovateľom nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa, v dôsledku ktorých bude potrebné vykonávanie služby prerušiť, predlžuje sa lehota určená na dokončenie o dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie služby prerušiť. Na účely plnenia služby sa to nepovažuje za omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu služby.
5. V prípade, že službu nebude možné vykonať z dôvodu nemožnosti samotnej realizácie služby na adrese odberného miesta objednávateľa, má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy. Cena za poskytnutú službu bude vrátená v plnej sume na bankový účet objednávateľa, z ktorého bola odpísaná cena za poskytnutie služby, ak sa objednávateľ a poskytovateľ nedohodnú inak.
6. V prípade, ak v čase realizácie služby poskytovateľom nastanú skutočnosti na strane objednávateľa, v dôsledku ktorých nebude možné službu zrealizovať v lehote podľa bodu 2 tohto odstavca, je poskytovateľ oprávnený od objednávateľa požadovať náhradu nevyhnutne vynaložených nákladov, ktoré zo strany poskytovateľa boli v tejto súvislosti vynaložené. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

 

Osobitné ustanovenia
1. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú Obchodné podmienky k cenníku služieb, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.
2. V prípade kolízie ustanovení uvedených v tejto zmluve a Obchodných podmienkach k cenníku služieb majú prednosť ustanovenia v tejto zmluve.
3. Objednávateľ týmto udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním služby. Zároveň objednávateľ vyhlasuje, že bol riadne poučený, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od tejto zmluvy po poskytnutí služby a túto skutočnosť berie na vedomie.

 

Zoznam činností a materiálu