Osobitné dojednania pre službu krátkodobý prenájom prenosného batériového zdroja

Pri objednávaní služby „krátkodobý prenájom prenosného batériového zdroja“ prostredníctvom e-shopu sa neuzatvára medzi nájomcom a prenajímateľom nájomná zmluva v listinnej podobe, zmluvný vzťah vzniká na základe elektronickej objednávky žiadateľa a jej potvrdením zo strany spoločnosti VSD. Na tento zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky ku Cenníku služieb a poplatkov zverejnené na webovom sídle prenajímateľa, ako aj osobitné dojednania  pre službu „krátkodobý prenájom prenosného batériového zdroja“ prostredníctvom e-shopu uvedené v tomto dokumente. V prípade, že je medzi Obchodnými podmienkami k ponuke obsiahnutej v Cenníku služieb a poplatkov a týmito osobitnými dojednaniami rozpor, prednosť majú tieto osobitné dojednania.

 1. Podmienky užívania predmetu nájmu
 2. Prenajímateľ prenechá nájomcovi za odplatu na dočasné užívanie hnuteľnú vec, a to prenosný batériový zdroj (ďalej „predmet nájmu“), ktorého charakteristika je definovaná vo zverejnenej ponuke/objednávke.
 3. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu na dočasné užívanie počas plánovaného prerušenia distribúcie na odbernom mieste v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie na základe odovzdávacieho protokolu vyhotoveného v dvoch rovnopisoch, podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Nájomca je povinný preukázať pri odovzdávaní predmetu nájmu svoju totožnosť.
 4. Manipuláciu s predmetom nájmu v podobe pripojenia, odpojenia ako aj napájania na prívod elektrickej energie si zabezpečuje nájomca sám, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v súlade s písomným manuálom, ktorý je odovzdaný spolu s predmetom nájmu.
 5. Dopravu predmetu nájmu si zabezpečuje nájomca individuálne, a to osobným odberom v priestoroch spoločnosti VSD v Košiciach - Staničné nám. 1, 040 01 Košice alebo v Prešove Tehelná ul. č.2, 080 01 Prešov. Predmet nájmu je nájomca oprávnený vyzdvihnúť si 2 pracovné dni pred dohodnutým dňom začatia nájmu, ak to umožňujú kapacitné možnosti prenajímateľa.
 6. V prípade požiadavky nájomcu na dovoz predmetu nájmu zo strany prenajímateľa, môže zabezpečiť prenajímateľ dopravu nájomcovi na odberné miesto za úhradu podľa Cenníka služieb a poplatkov, avšak len v prípade, ak to  umožňujú kapacity prenajímateľa. Zabezpečenie dopravy na odberné miesto nájomcu nie je povinnosťou prenajímateľa.
 7. Ak zabezpečuje prenajímateľ dopravu predmetu nájmu nájomcovi, považuje sa predmet nájmu za odovzdaný dňom odovzdania predmetu nájmu nájomcovi na adrese odberného miesta uvedenej v objednávke.
 8. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu potvrdia zmluvné strany písomným protokolom. Nájomca môže splnomocniť na vyzdvihnutie/prevzatie objednávky aj inú osobu, ktorá sa hodnoverne preukáže prenajímateľovi a ktorá následne zodpovedá za predmet nájmu tak, ako keby ju prevzal nájomca. Povinnosťou tejto osoby pri preberaní je uviesť číslo objednávky a preukázať svoju totožnosť, čo bude spísané v protokole.
 9. V prípade, že prenajímateľ realizuje dopravu predmetu nájmu, nezodpovedá nájomca za škodu na predmete nájmu v súvislosti s dopravou a manipuláciou predmetu nájmu do okamihu fyzického odovzdania predmetu nájmu nájomcovi.
 10. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu užívať dohodnutým spôsobom, na účel uvedený v týchto podmienkach a užívať ho primerane jeho povahe a určeniu. Nájomca si je vedomý skutočnosti, že predmet nájmu poskytuje výkon, ktorý slúži na zabezpečenie/vykonávanie základných potrieb daného  odberného miesta, a to napr. napájanie wi-fi routeru, tabletu, notebooku,   počítača na zdroj elektrickej energie.
 11. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly, či užíva predmet nájmu riadnym spôsobom.
 12. V nájomnom nie sú zahrnuté náklady na prípadnú opravu alebo náhradu prenosného batériového zdroja v prípade jeho poškodenia z dôvodu nevhodnej manipulácie alebo spôsobu prevádzkovania na strane nájomcu.
 13. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe.
 14. V prípade vzniku škody a/ alebo prejavenia vady na predmete nájmu je nájomca povinný bez zbytočného odkladu o týchto skutočnostiach informovať prenajímateľa.
 15. Nájomca je povinný predmet nájmu chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením. Nájomca je povinný prenajímateľovi a podľa charakteru udalosti tiež orgánom Policajného zboru a požiarnej ochrany bez zbytočného odkladu oznámiť vzniknuté poškodenie, stratu alebo zničenie predmetu nájmu. Nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu, ktorá mu poškodením, stratou alebo odcudzením predmetu nájmu vznikla.
 16. V prípade poruchy predmetu nájmu je nájomca povinný predmet nájmu vrátiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi. Pokiaľ má prenajímateľ v dispozícii predmet obdobných technických parametrov ako predmet nájmu, prenajímateľ poskytne predmet obdobných technických parametrov nájomcovi ako náhradu. V prípade, ak poruchu zavinil nájomca, je povinný prenajímateľovi nahradiť náklady na opravu a/ alebo uhradiť náklady súvisiace so zabezpečením náhrady. Nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu, ktorá mu poruchou predmetu nájmu vznikla.
 17. Náklady súvisiace s prevádzkou predmetu nájmu v podobe napájania elektrickou energiou na čas potrebný na zabezpečenie následnej prevádzky predmetu nájmu hradí nájomca. Nájomca si zabezpečí napájanie predmetu nájmu vo vlastnej réžii, prenajímateľ nie je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v nabitom stave. Nájomca týmto berie na vedomie, že predmet nájmu je potrebné pred použitím nabiť na kapacitu potrebnú ku použitiu predmetu nájmu.
 18. Zodpovednosť za predmet nájmu nájomca preberá dňom jeho prevzatia od prenajímateľa a na prenajímateľa prechádza dňom odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi, a to vrátane nebezpečenstva náhodnej skazy. Nájomca zodpovedá aj za škody spôsobené tretími osobami, ktorým umožnil k prenajatej veci prístup.
 19. Ak sa nájom skončí, nájomca sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Prenajímateľ pri vrátení predmetu nájmu vyhotoví protokol o vrátení predmetu nájmu, ktorý prenajímateľ a nájomca potvrdia svojím podpisom.
 20. Nájomca sa zaväzuje vrátiť predmet nájmu najneskôr do 2 pracovných dní po skončení dohodnutej doby nájmu. Počas uvedenej doby, ktorú má nájomca na vrátenie predmetu nájmu, nehradí nájomca nájomné.
 21. Ak nájomca predmet nájmu do 2 pracovných dní po skončení dohodnutej doby nájmu nevráti prenajímateľovi, nájomný vzťah sa predlžuje stále o jeden deň, až do času skutočného vrátenia predmetu nájmu,  najdlhšie však na dobu  nasledujúcich 30 dní. Za uvedené obdobie, o ktoré sa predlžuje nájom, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi za každý deň nájomné    rovnajúce sa výške nájomného za prvý deň vzniku nájomného vzťahu podľa Cenníka služieb a poplatkov.  
 22. V prípade, že nájomca nevráti predmet nájmu ani do 30 dní po uplynutí lehoty na vrátenie predmetu nájmu podľa bodu 19 tohto článku, je povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške hodnoty predmetu nájmu, ktorá predstavuje v prípade batériového zdroja Li-ion batéria 576Wh, max. zátaž 1200W - 530,40 € s DPH eur a v prípade batériového zdroja Li-ion batéria 1260Wh, max. zátaž 1800W - 1200 € s DPH eur. Povinnosť nájomcu vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi zaniká úplným zaplatením zmluvnej pokuty podľa predošlej vety. Nárok prenajímateľa na úhradu nájomného podľa bodu 20 tým nie je dotknutý.
 23. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia predmetu nájmu je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi škodu vo výške hodnoty predmetu nájmu.
 24. V prípade poškodenia predmetu nájmu, nájomca uhradí prenajímateľovi náklady na opravu a dohodnuté nájomné počas obdobia pripadajúceho na opravu predmetu nájmu.

 

 1. Platobné podmienky
 2. Výška nájomného za užívanie predmetu nájmu je stanovená v závislosti od dĺžky trvania nájomného vzťahu podľa cenníka služieb a poplatkov prenajímateľa zverejnenom na webovom sídle prenajímateľa vsds.ska podmienok uvedených v týchto osobitných dojednaniach.
 3. Nájomca je povinný uhradiť nájomné a náklady na dopravu vopred vo výške uvedenej vo faktúre zaslanej nájomcovi v emailovej správe, ktorou dôjde zároveň aj ku potvrdeniu objednávky prenajímateľom. V prípade, že prenajímateľ nebude evidovať uhradenie faktúry, nárok na odovzdanie predmetu nájmu nájomcovi nevznikne.
 4. Prenajímateľ zasiela faktúru za nájomné a dopravu na e-mailovú adresu nájomcu.

 

 • Doba nájmu
 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu do užívania na dobu uvedenú v objednávke. Zmluvné strany potvrdzujú odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu podpísaním protokolu.
 2. Platnosť zmluvy sa po uplynutí dohodnutej doby nájmu predlžuje v prípade, že nájomca predmet nájmu nevráti v dojednanej dobe podľa bodu 19 čl. I, a to až do vrátenia veci prenajímateľovi, avšak najviac o 30 dní, za platobných podmienok špecifikovaných v bode 20 čl. I.
 3. Nájom zaniká:
 4. uplynutím doby na, ktorú bol dojednaný, s výnimkou bodu 20 čl. I,
 5. vrátením predmetu nájmu prenajímateľovi,
 6. dohodou zmluvných strán,
 7. odstúpením od zmluvy zo strany prenajímateľa,
 8. odstúpením od zmluvy zo strany nájomcu,
 9. zničením predmetu nájmu – nájomca je v takomto prípade povinný uhradiť prenajímateľovi škodu vo výške zostatkovej hodnoty predmetu zmluvy v čase pred zničením,
 10. ukončením podnikateľskej činnosti nájomcu, vrátane podania návrhu na konkurz alebo likvidáciu spoločnosti nájomcu
 11. Prenajímateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ nájomca počas platnosti tejto zmluvy užíva predmet nájmu takým spôsobom, že tým prenajímateľovi vzniká škoda, alebo vznik škody hrozí. Právo prenajímateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
 12. Nájomca môže odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ predmet nájmu nie je spôsobilý na riadne užívanie bez zavinenia nájomcu. Stav nabitia predmetu nájmu nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany nájomcu.
 13. Nájomca v postavení spotrebiteľa fyzickej osoby – nepodnikateľa týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu bol poskytnutý predmet nájmu pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie. V takomto prípade nájomca stráca oprávnenie na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.
 14. Dostupnosť služby je limitovaná kapacitnými možnosťami prenajímateľa. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a nepristúpiť k poskytnutiu predmetu nájmu z kapacitných dôvodov, o čom vhodným spôsobom upovedomí nájomcu.
 15. V prípade zrušenia objednávky podľa predchádzajúceho bodu 7, budú finančné prostriedky vrátené nájomcovi v lehote 15 dní rovnakým spôsobom, akým uhradil platbu nájomca, pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak.

 

 

Osobitné dojednania na stiahnutie