Osobitné dojednania – dočasné zaizolovanie prívodného vzdušného NN vedenia

Pri objednávaní služby „dočasné zaizolovanie prívodného vzdušného NN vedenia“ prostredníctvom e-shopu sa neuzatvára medzi objednávateľom a poskytovateľom služby zmluva o poskytovaní služieb v papierovej forme, zmluvný vzťah vzniká na základe elektronickej objednávky objednávateľa a jej potvrdením zo strany poskytovateľa.

Na takýto zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky k ponuke obsiahnutej v Cenníku služieb a poplatkov zverejnené na webovom sídle poskytovateľa, ako aj „Osobitné dojednania pri objednávaní služby – dočasné zaizolovanie prívodného vzdušného NN vedenia“ prostredníctvom e-shopu uvedené v tomto dokumente. V prípade, že je medzi Obchodnými podmienkami k ponuke obsiahnutej v Cenníku služieb a poplatkov a týmito osobitnými dojednaniami rozpor, prednosť majú tieto osobitné dojednania.

 

1 Po realizácii objednávky služby bude poskytovateľ služby kontaktovať objednávateľa za účelom dohodnutia a odsúhlasenia požadovaného rozsahu objednanej služby. Objednávateľovi bude až po vzájomnom odsúhlasení poskytovania služby vystavená zálohová faktúra vo výške podľa platného Cenníka služieb a poplatkov. Cena nad rámec zálohovej faktúry bude objednávateľovi dofakturovaná vo vyúčtovacej faktúre v zmysle bodu 4.

2. Služba bude poskytnutá do 5 pracovných dní po pripísaní zálohovej platby na účet Poskytovateľa služby. Konkrétny termín poskytnutia služby dohodne poskytovateľ služby s objednávateľom.

3. Suma uvedená v objednávke predstavuje zálohu za poskytované služby vo výške a rozsahu podľa platného Cenníka služieb a poplatkov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., zahŕňajúcom montáž a demontáž izolačných trubíc na vzdušné vedenie do 10 metrov, prenájom izolačných trubíc v trvaní do jedného mesiaca odo dňa montáže a náklady poskytovateľa služby na dopravu.

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi sumu nad rámec zálohovej faktúry v závislosti od skutočnej dĺžky poskytovania služby nad rámec 1 mesiaca ako aj v závislosti od skutočnej dĺžky zaizolovania vedenia nad 10 metrov, a to vo výške podľa platného Cenníka služieb a poplatkov.

5. Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v objednávke predpokladaný termín viažuci sa k ukončeniu poskytovania služby a k demontáži izolačných trubíc poskytovateľom, pričom berie na vedomie skutočnosť, že sa za každý ďalší začatý týždeň nad rámec jedného mesiaca viaže poplatok za prenájom trubíc vo výške podľa platného Cenníka služieb a poplatkov.

6. Objednávateľ sa zaväzuje kontaktovať poskytovateľa elektronicky so záväznou požiadavkou na demontáž zariadenia na adresu info@vsdeshop.sk. V nadväznosti na zaslanú požiadavku bude ku požadovanému dátumu demontované zariadenie poskytovateľom a zároveň týmto dňom dôjde ku ukončeniu zmluvného vzťahu. Tento dátum bude určujúci z hľadiska rozsahu aj pre vystavenie vyúčtovacej faktúry.

7. V prípade, ak pred poskytnutím služby alebo počas jej poskytovania nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa služby, v dôsledku ktorých nebude možné službu poskytovateľom riadne vykonať, na účely plnenia tejto zmluvy sa uvedené nebude považovať za omeškanie s plnením poskytovaným zo strany poskytovateľa služby, resp. za nedodržanie dohodnutého termínu na poskytnutie služby.

8. Objednávateľ v postavení spotrebiteľa fyzickej osoby – nepodnikateľa týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu bola poskytnutá služba pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie. V takomto prípade objednávateľ stráca oprávnenie na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.