x

Už žiadna zľava Vám neunikne. Prihláste sa na odber noviniek a nič nezmeškáte.

 

Predmet objednávky
1. Objednávateľ si u poskytovateľa záväzne objednáva inštaláciu inteligentného elektromera so základnou funkcionalitou, súčasťou ktorej je výmena pôvodného elektromera za inteligentný s priebehovým typom merania spotreby elektriny a zmenou odpočtového cyklu z ročného na mesačný. Poskytovateľ zabezpečí odoslanie informácie o zmene typu merania dodávateľovi elektriny, s ktorým má objednávateľ uzatvorenú platnú zmluvu o združenej dodávke elektriny (ďalej len „služba“).

 
Čas a miesto poskytnutia služby
1. Termín začatia realizácie služby určí poskytovateľ objednávateľovi po dohode a oznámi na e-mailovú adresu objednávateľa resp. telefonicky.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že službu poskytne po úhrade zálohovej faktúry do 5 pracovných dní pri poskytnutej náležitej súčinnosti objednávateľa.
3. Miestom poskytnutia služby je adresa pre inštaláciu elektromera uvedená v objednávke prislúchajúca EIC kódu odberného miesta elektriny evidovaného v systéme spoločnosti VSD.
4. V prípade, ak pred poskytnutím služby alebo počas poskytovania služby nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa, v dôsledku ktorých bude potrebné poskytovanie služby prerušiť, predlžuje sa lehota určená na poskytnutie služby o dobu, po ktorú bolo potrebné poskytovanie služby prerušiť alebo odložiť.
5. Pokiaľ nastanú skutočnosti predpokladané v bode 4 tohto odseku a v dôsledku týchto skutočností nebude dodržaná lehota na poskytnutie služby v zmysle bodu 2 tohto odseku, na účely plnenia tejto zmluvy sa to nepovažuje za omeškanie poskytovateľa s poskytovaním služby.

 
Osobitné ustanovenia
1. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú Obchodné podmienky k cenníku služieb, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.
2. V prípade kolízie ustanovení uvedených v tejto zmluve a Obchodných podmienkach k cenníku služieb majú prednosť ustanovenia v tejto zmluve.
3. Službu je možné poskytnúť iba pre trojfázové pripojenie odberného miesta, ktorého elektromerový rozvádzač musí spĺňať Podmienky merania elektriny VSD
4. Inteligentný elektromer bude nainštalovaný na miesto pôvodného elektromera po jeho demontáži a preto musí byť v elektromerovom rozvádzači k dispozícii priestor s minimálnymi rozmermi pre inštaláciu inteligentného elektromera v/š/h 38/22/16 cm. (Elektromerový rozvádzač je skrinka, kde je namontovaný elektromer, ktorý meria odber elektriny).
5. V prípade, že nebude možné vykonávať diaľkový odpočet elektromera z dôvodu nevyhovujúcej komunikácie medzi inteligentným elektromerom a centrálou meracieho systému prostredníctvom dostupnej siete mobilného operátora, má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy do 30 pracovných dní od poskytnutia služby. Cena za poskytnutú službu bude vrátená v plnej sume na bankový účet objednávateľa, z ktorého bola odpísaná , ak sa objednávateľ a poskytovateľ nedohodnú inak.
6. Zmenu zmluvných a fakturačných vzťahov spojených s dodávkou elektriny si objednávateľ zabezpečuje u svojho dodávateľa elektriny.
7. Namerané informatívne údaje 15 minútového diagramu odberu činnej elektriny (96 hodnôt za deň) budú objednávateľovi k dispozícii na portáli poskytovateľa služby www.vsds.sk vždy v nasledujúci deň po 09:00 hod. za predošlý deň. Namerané fakturačné údaje v kWh budú k dispozícii tretí pracovný deň po ukončení mesiaca.
8. Objednávateľ týmto udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním služby. Zároveň objednávateľ vyhlasuje, že bol riadne poučený, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od tejto zmluvy po úplnom poskytnutí služby a túto skutočnosť berie na vedomie.

 

Zoznam činností a materiálu