Osobitné dojednania – Manipulácie na VN zariadení VSD

Pri objednávaní služby „Manipulácie na VN zariadení VSD“ prostredníctvom e-shopu sa neuzatvára medzi objednávateľom a poskytovateľom služby zmluva o poskytovaní služieb v papierovej forme, zmluvný vzťah vzniká na základe elektronickej objednávky objednávateľa a jej potvrdením zo strany poskytovateľa.

Na takýto zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky ku cenníku služieb zverejnené na webovom sídle poskytovateľa, ako aj „Osobitné dojednania pri objednávaní – Manipulácie na VN zariadení VSD“ prostredníctvom e-shopu uvedené v tomto dokumente. V prípade, že je medzi Obchodnými podmienkami ku cenníku služieb a týmito osobitnými dojednaniami rozpor, prednosť majú tieto osobitné dojednania.

 

Čas a miesto poskytnutia služby

  1. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že táto služba môže byť zo strany poskytovateľa služby, s ohľadom na potrebu splnenia legislatívnej povinnosti oznámiť plánovanú dispozíciu na zariadení distribučnej sústavy všetkým dotknutým užívateľom distribučnej sústavy vopred, realizovaná najskôr 35 dní od odoslania objednávky. Termín poskytnutia služby dohodne poskytovateľ služby s objednávateľom telefonicky v závislosti od požiadavky objednávateľa a dostupných kapacít poskytovateľa služby.
  2. Miestom poskytnutia služby je VN zariadenie distribučnej sústavy, na ktorom budú v dôsledku plánovanej činnosti objednávateľa z dôvodu blízkosti zariadenia poskytovateľa služby, vykonané manipulácie spojené s vypnutím dotknutého VN zariadenia na nevyhnutne potrebný čas a následne po realizácii potrebných činností na strane objednávateľa uvedenie zariadenia naspäť do prevádzky.
  3. V prípade, ak pred poskytnutím služby alebo počas jej poskytovania nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa služby, v dôsledku ktorých nebude možné službu poskytovateľom riadne vykonať, na účely plnenia tejto zmluvy sa uvedené nebude považovať za omeškanie s plnením poskytovaným zo strany poskytovateľa služby, resp. za nedodržanie dohodnutého termínu na poskytnutie služby.

Ustanovenia týkajúce sa objednávania a platobných podmienok

  1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť platbu za objednanú službu , a to najneskôr v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky a vystavenia zálohovej faktúry zo strany poskytovateľa služby.

Pripísanie platby na účet Poskytovateľa služby najneskôr v deň splatnosti  sa viaže k  poskytnutiu služby zo strany poskytovateľa služby v dohodnutom termíne s objednávateľom. V prípade, ak pripadne deň splatnosti platby  na deň pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.   

  1. V prípade dodatočnej úhrady zálohovej faktúry berie objednávateľ na vedomie skutočnosť, že zmluvné strany si dohodnú nový termín realizácie, ktorý bude zohľadňovať takisto aj lehotu na potrebu vyrozumenia všetkých dotknutých užívateľov distribučnej sústavy v danej lokalite o plánovanej dispozícii v súlade s lehotou vyplývajúcou pre Poskytovateľa služby ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy z platnej legislatívy.
  2. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že služba zahŕňa rozsah špecifikovaný v ponuke poskytovateľa zverejnený na webovej stránke.