Osobitné dojednania – meranie technických a fyzikálnych veličín

Pri objednávaní služby „meranie technických a fyzikálnych veličín“ prostredníctvom e-shopu sa neuzatvára medzi objednávateľom a poskytovateľom služby zmluva o poskytovaní služieb v papierovej forme, zmluvný vzťah vzniká na základe elektronickej objednávky objednávateľa a jej potvrdením zo strany poskytovateľa.

Na takýto zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky k ponuke obsiahnutej v Cenníku služieb a poplatkov zverejnené na webovom sídle poskytovateľa, ako aj „Osobitné dojednania pri objednávaní služby – meranie technických a fyzikálnych veličín“ prostredníctvom e-shopu uvedené v tomto dokumente. V prípade, že je medzi Obchodnými podmienkami k ponuke obsiahnutej v Cenníku služieb a poplatkov a týmito osobitnými dojednaniami rozpor, prednosť majú tieto osobitné dojednania.

 

1. Služba bude poskytnutá do 5 pracovných dní po pripísaní zálohovej platby na účet Poskytovateľa služby. Konkrétny termín poskytnutia služby dohodne poskytovateľ služby s objednávateľom po zaslaní objednávky.

2. Služba v rozsahu zálohovej faktúry zahŕňa vydanie jedného protokolu v základnom rozsahu pokrývajúcom jeden až maximálne päť meraní. V prípade, že poskytnutie služby presiahne základný počet meraní zahrnutý v zálohovej faktúre, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu podľa platného Cenníka služieb a poplatkov za každý ďalší vystavený protokol zo strany poskytovateľa služby.

3.Protokol bude zo strany poskytovateľa služby odovzdaný osobne objednávateľovi alebo poštou na adresu objednávateľa uvedenú v objednávke.

4. V prípade, ak pred poskytnutím služby alebo počas jej poskytovania nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa služby, v dôsledku ktorých nebude možné službu poskytovateľom riadne vykonať, na účely plnenia tejto zmluvy sa uvedené nebude považovať za omeškanie s plnením poskytovaným zo strany poskytovateľa služby, resp. za nedodržanie dohodnutého termínu na poskytnutie služby.

5. Objednávateľ v postavení spotrebiteľa fyzickej osoby – nepodnikateľa týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu bola poskytnutá služba pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie. V takomto prípade objednávateľ stráca oprávnenie na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.