Osobitné dojednania – Opakované testovanie hybridných fotovoltických systémov


Pri objednávaní služby „Opakované testovanie hybridných fotovoltických systémov“ prostredníctvom e-shopu sa neuzatvára medzi objednávateľom a poskytovateľom služby zmluva o poskytovaní služieb v papierovej forme, zmluvný vzťah vzniká na základe elektronickej objednávky objednávateľa a jej potvrdením zo strany poskytovateľa.


Na takýto zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky k ponuke obsiahnutej v Cenníku služieb a poplatkov zverejnené na webovom sídle poskytovateľa, ako aj „Osobitné dojednania pri objednávaní služby – Opakované testovanie hybridných fotovoltických systémov“ prostredníctvom e-shopu uvedené v tomto dokumente. V prípade, že je medzi Obchodnými podmienkami k ponuke obsiahnutej v Cenníku služieb a poplatkov a týmito osobitnými dojednaniami rozpor, prednosť majú tieto osobitné dojednania.

 

Čas, miesto a podmienky poskytovania služby


1. Služba bude poskytnutá do 30 kalendárnych dní po pripísaní zálohovej platby na účet Poskytovateľa služby. Konkrétny termín poskytnutia služby dohodne poskytovateľ služby s objednávateľom po zaslaní objednávky na opakované testovanie.


2. Suma uvedená v objednávke je celkovou cenou vrátane DPH za poskytnutie služby v rozsahu špecifikovanom na webovej stránke poskytovateľa spočívajúcom v prenájme a príprave laboratória na mieste poskytnutia služby pre pripojenie hybridného systému na jeho testovanie/meranie, personálne zabezpečenie obsluhy laboratória a obsluhy meracích prístrojov potrebných pre realizáciu testov zo strany poskytovateľa, vyhodnotenie meraní a vyhotovenie meracích protokolov a správy z merania poskytovateľom služby a zverejnenie protokolu „Výsledky testovania hybridného systému“ na webovom sídle poskytovateľa v prípade vyhovujúceho stavu, vo výške podľa platného Cenníka služieb a poplatkov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.


3. Miestom poskytnutia služby je testovacie laboratórium nachádzajúce sa na pôde Technickej Univerzity (KEE TU) v Košiciach na ulici Mäsiarska č. 74.


3. Služba bude zrealizovaná zo strany poskytovateľa v súlade s podmienkami testovania, na ktoré zároveň odkazuje popis služby zverejnený na webovej stránke poskytovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými podmienkami a poskytovať náležitú súčinnosť poskytovateľovi v požadovanom rozsahu.


5. Objednávateľ sa zaväzuje dodať najneskôr ku termínu testovania hybridný fotovoltický systém na miesto testovania v kompletnom rozsahu, v akom sa bude po schválení typu inštalovať do distribučnej sústavy, t.j. v súlade s odsúhlaseným rozsahom medzi objednávateľom a poskytovateľom tak, aby bolo zariadenie pripravené na testovanie, spĺňalo zadefinované charakteristiky vrátane nastavenia integrovanej sieťovej ochrany hybridného striedača v zmysle platných Technických podmienok poskytovateľa služby a zároveň disponovať v čase testovania relevantnými dokumentmi – typovým/katalógovým listom hybridného striedača/systému vydaného jeho výrobcom, prehlásením o zhode k hybridnému striedaču vydaným akreditovanou skúšobňou, inštalačným manuálom vrátane jednopólovej schémy vnútorného zapojenia striedača.


6. V prípade, ak zariadenie, ktoré je predmetom testovania, nebude pripravené na poskytnutie objednanej služby z dôvodov na strane objednávateľa, ako aj v prípade, ak objednávateľ neospravedlní svoju neúčasť na testovaní najneskôr jeden pracovný deň pred plánovaným termínom testovania – t.j. najneskôr do 16:00 hodiny predchádzajúceho pracovného dňa, poskytovateľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi náklady, ktoré mu v súvislosti so zabezpečením poskytovania služby vznikli.


7. V prípade, ak pred poskytnutím služby alebo počas jej poskytovania nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa služby, v dôsledku ktorých nebude možné službu poskytovateľom riadne vykonať, na účely plnenia tejto zmluvy sa uvedené nebude považovať za omeškanie s plnením poskytovaným zo strany poskytovateľa služby, resp. za nedodržanie dohodnutého termínu na poskytnutie služby.


8. Vyhotovenie meracích protokolov a správy z merania bude zo strany poskytovateľa služby poskytnuté elektronicky na emailovú adresu uvedenú zo strany objednávateľa v objednávke, a to v lehote do 30 kalendárnych dní od termínu merania. V prípade vyhovujúceho stavu testovaného zariadenia bude zo strany poskytovateľa služby zverejnený protokol „výsledky testovania hybridného systému“ aj na webovom sídle spoločnosti VSD, a.s.


9. Objednávateľ je povinný zabezpečiť doručenie testovanej technológie v kompletnom rozsahu do priestorov laboratória v dohodnutý deň testovania a zabezpečiť si oprávnenú a kompetentnú osobu ku obsluhe a inštalácii testovaného zariadenia. Odvoz testovanej technológie z priestorov laboratória je objednávateľ povinný zabezpečiť najneskôr v najbližší pracovný deň po ukončení testovania, ak sa nedohodne poskytovateľ služby a objednávateľ inak.


10. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na testovanom zariadení objednávateľa v priebehu jeho dodávky na miesto testovania, počas obsluhy a inštalácie testovaného hybridného zariadenia oprávnenou a kompetentnou osobou zabezpečenou objednávateľom, v čase demontáže a jeho spätného odvozu. Takisto poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na testovanom zariadení objednávateľa počas testovania, s výnimkou zavineného konania zapríčineného poskytovateľom služby počas testovania.


11. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním uvedených technických parametrov testovaného hybridného systému v dodaných dokumentoch. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávne uvedených údajov o testovanom zariadení zo strany žiadateľa. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorú objednávateľovi spôsobil porušením povinností v plnom rozsahu. V prípade nesprávne uvedených alebo neúplných údajov podľa prvej vety tohto ustanovenia, ktoré budú mať za následok v súvislosti s testovaním zariadenia objednávateľa vznik škody na zariadeniach testovacieho laboratória, zodpovedá za škody takto vzniknuté objednávateľ.


12. V prípade, ak zariadenie nebude pripravené na výkon požadovanej služby z dôvodov na strane objednávateľa a službu nebude možné zo strany poskytovateľa služby riadne poskytnúť v naplánovanom termíne a čase a objednávateľ sa s poskytovateľom nedohodne na ďalšom poskytnutí služby inak, je poskytovateľ služby oprávnený vyfakturovať objednávateľovi náklady, ktoré poskytovateľovi služby v súvislosti so zabezpečením objednanej služby vznikli.


13. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť službu v prípadoch, v ktorých by došlo ku porušeniu predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na strane poskytovateľa služby.


14. Pri výkone služby sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi služby nevyhnutnú súčinnosť.


15. Objednávateľ v postavení spotrebiteľa fyzickej osoby – nepodnikateľa týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu bola poskytnutá služba pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie. V takomto prípade objednávateľ stráca oprávnenie na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.