Osobitné dojednania pri objednávaní služby „Prenájom transformátora“ prostredníctvom e-shopu

 


Pri objednávaní služby „Prenájom transformátora“ prostredníctvom e-shopu sa neuzatvára medzi objednávateľom a prenajímateľom nájomná zmluva v papierovej forme, zmluvný vzťah vzniká na základe elektronickej objednávky objednávateľa a jej potvrdením zo strany prenajímateľa.
Na takýto zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky ku cenníku služieb zverejnené na webovom sídle prenajímateľa, ako aj „Osobitné dojednania pri objednávaní služby „Prenájom transformátora“ prostredníctvom e-shopu“ uvedené v tomto dokumente. V prípade, že je medzi Obchodnými podmienkami ku cenníku služieb a týmito osobitnými dojednaniami rozpor, prednosť majú tieto osobitné dojednania.


Podmienky užívania predmetu nájmu


1. Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi predmet nájmu až po uhradení faktúry za prvé nájomné. Ak si Nájomca objednáva u Prenajímateľa aj dopravu a inštaláciu predmetu nájmu v mieste jeho inštalácie, považuje sa predmet nájmu za odovzdaný dňom jeho inštalácie Prenajímteľom v mieste inštalácie predmetu nájmu.
2. V nájomnom nie sú zahrnuté náklady na prípadnú opravu alebo náhradu transformátora v prípade jeho poškodenia z dôvodu nevhodnej inštalácie, alebo spôsobu prevádzkovania na strane Nájomcu.
3. V prípade, že Prenajímateľ realizuje dopravu a inštaláciu predmetu nájmu, nezodpovedá Nájomca za škodu na predmete nájmu, ku ktorej došlo zavinením Prenajímateľa v súvislosti s dopravou a inštaláciou predmetu nájmu.
4. Nájomca je povinný umožniť Prenajímateľovi prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly, či užíva predmet nájmu riadnym spôsobom.
5. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe.
6. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré presahujú rámec bežnej údržby a umožniť ich vykonanie, v prípade nesplnenia tejto povinnosti je Nájomca povinný nahradiť škodu, ktorá týmto vznikla.
7. Nájomca je povinný predmet nájmu chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením. Nájomca je povinný Prenajímateľovi a podľa charakteru udalosti tiež orgánom Policajného zboru a požiarnej ochrany, bez zbytočného odkladu oznámiť vzniknuté poškodenie, stratu alebo zničenie predmetu nájmu. Nájomca je povinný nahradiť škodu Prenajímateľovi, ktorá mu poškodením, stratou alebo odcudzením predmetu nájmu vznikla.
8. V prípade poruchy predmetu nájmu je Nájomca povinný predmet nájmu vrátiť bez zbytočného odkladu Prenajímateľovi. Pokiaľ má Prenajímateľ v dispozícii predmet obdobných technických parametrov ako predmet nájmu, je Prenajímateľ povinný poskytnúť predmet obdobných technických parametrov Nájomcovi ako náhradu. V prípade, ak poruchu predmetu nájmu zavinil Nájomca je povinný uhradiť náklady na opravu Prenajímateľovi. Nájomca je povinný uhradiť škodu Prenajímateľovi, ktorá poruchou predmetu nájmu Prenajímateľovi vznikla.
9. Bežné náklady súvisiace s prevádzkou predmetu nájmu hradí Nájomca.
10. Zodpovednosť Nájomcu za predmet nájmu sa začína dňom jeho prevzatia od Prenajímateľa a končí dňom odovzdania predmetu nájmu Prenajímateľovi.
11. Po skončení nájmu sa Nájomca zaväzuje odovzdať predmet nájmu Prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Prenajímateľ pri vrátení predmetu nájmu vyhotoví protokol o vrátení predmetu nájmu, ktorý Prenajímateľ a Nájomca potvrdia svojím podpisom.
12. Ak Nájomca nevráti predmet nájmu po zániku nájmu, je povinný platiť nájomné až do vrátenia predmetu nájmu. Ak je Nájomca s vrátením predmetu nájmu v omeškaní, je povinný platiť tiež poplatok z omeškania vo výške 50% výšky nájmu za každý i započatý deň. V prípade straty, odcudzenia, alebo zničenia predmetu nájmu je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi škodu vo výške hodnoty predmetu nájmu.
13. V prípade poškodenia predmetu nájmu, Nájomca uhradí náklady na opravu a dohodnuté nájomné počas obdobia pripadajúceho na opravu predmetu nájmu.

 


Platobné podmienky


1. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné mesačne, a to vo výške podľa platného Cenníka služieb a poplatkov Prenajímateľa, ktorý je zverejnený na webovom sídle Prenajímateľa za každý kalendárny mesiac trvania nájmu.
2. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať nájomné mesačne vopred, a to na základe vystavenej faktúry, ktorú Prenajímateľ vystaví najskôr v 1. deň kalendárneho mesiaca, predchádzajúci mesiacu, za ktorý sa nájomné platí. Splatnosť faktúry je 15 dní od dátumu jej vystavenia. Prvé nájomné sa Nájomca zaväzuje uhradiť za mesiac, v ktorom došlo k začiatku nájmu a za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom došlo k začiatku nájmu.
3. V prípade začatia nájomného vzťahu počas kalendárneho mesiaca, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi nájomné za celý mesiac, v ktorom došlo k začiatku nájomného vzťahu.
4. V prípade ukončenia nájomného vzťahu počas kalendárneho mesiaca, Nájomca nemá nárok na vrátenie nespotrebovanej časti nájomného za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu nájmu.
5. V prípade ak si Nájomca objednáva u Prenajímateľa tiež dopravu a inštaláciu predmetu nájmu sa Nájomca zaväzuje uhradiť platbu za dopravu a inštaláciu predmetu nájmu na základe vystavenej faktúry, spolu s prvým nájomným.
6. Neuhradenie faktúry zo strany Nájomcu v lehote splatnosti uvedenej na faktúre bude považované za podstatné porušenie podmienok nájmu.
7. Prenajímateľ zasiela faktúru za nájomné na e-mailovú adresu Nájomcu. Za rozhodujúci deň pre doručenie faktúry Nájomcovi sa považuje deň doručenia faktúry elektronicky na adresu elektronickej pošty Nájomcu. Prenajímateľ nezodpovedá za prípadné zneužitie elektronickej faktúry zaslanej na e-mailovú adresu oznámenú Nájomcom.


Doba nájmu

1. Prenajímateľ penecháva Nájomcovi predmet nájmu do užívania na dobu neurčitú so začiatkom doby nájmu dňom odovzdania a prevzatia predmetu nájmu Nájomcom. Zmluvné strany potvrdzujú odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu podpísaním protokolu.
2.Nájom zaniká:
a) vrátením predmetu nájmu Prenajímateľovi,
b) dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy zo strany Prenajímateľa,
d) výpoveďou bez uvedenia dôvodu,
e) zničením predmetu nájmu zavinením Nájomcu. Nájomca je v takomto prípade povinný uhradiť Prenajímateľovi škodu vo výške zostatkovej hodnoty predmetu zmluvy v čase pred zničením,
f) ukončením podnikateľskej činnosti Nájomcu, vrátane podania návrhu na konkurz alebo likvidáciu spoločnosti Nájomcu.
3. Výpovedná lehota je jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.
4. Prenajímateľ môže jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ Nájomca počas platnosti tejto zmluvy užíva predmet nájmu takým spôsobom, že mu ako Prenajímateľovi vzniká škoda, alebo že mu hrozí značná škoda. Právo Prenajímteľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
5. Prenajímateľ môže jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ Nájomca neuhradí nájomné alebo jeho čas riadne e včas alebo ak svojim konaním alebo nekonaním pri užívaní predmetu nájmu vznikla alebo hrozí vznik škody Prenajímateľovi. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Nájomcovi.