Osobitné dojednania – preventívna údržba elektrického zariadenia zákazníka

Pri objednávaní služby „preventívna údržba elektrického zariadenia zákazníka“ prostredníctvom e-shopu sa neuzatvára medzi objednávateľom a poskytovateľom služby zmluva o poskytovaní služieb v papierovej forme, zmluvný vzťah vzniká na základe elektronickej objednávky objednávateľa a jej potvrdením zo strany poskytovateľa.

Na takýto zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky k ponuke obsiahnutej v Cenníku služieb a poplatkov zverejnené na webovom sídle poskytovateľa, ako aj „Osobitné dojednania pri objednávaní služby – preventívna údržba elektrického zariadenia zákazníka“ prostredníctvom e-shopu uvedené v tomto dokumente. V prípade, že je medzi Obchodnými podmienkami k ponuke obsiahnutej v Cenníku služieb a poplatkov a týmito osobitnými dojednaniami rozpor, prednosť majú tieto osobitné dojednania.

 

1. Po vytvorení objednávky predmetnej služby bude poskytovateľ služby kontaktovať objednávateľa za účelom preverenia správnosti typu objednanej služby, dohodnutia rozsahu objednanej služby, termínu realizácie a kalkulácie ceny. Objednávateľovi bude až po vzájomnom odsúhlasení poskytovania služby a odsúhlasení ceny vystavená zálohová faktúra vo výške podľa platného Cenníka služieb a poplatkov. Cena nad rámec zálohovej faktúry bude objednávateľovi dofakturovaná vo vyúčtovacej faktúre v zmysle bodu 4.

2. Služba bude poskytnutá do 5 pracovných dní po pripísaní zálohovej platby na účet Poskytovateľa služby. Konkrétny termín poskytnutia služby dohodne poskytovateľ služby s objednávateľom.

3. Suma uvedená v objednávke predstavuje zálohu za poskytované služby vo výške a rozsahu podľa platného Cenníka služieb a poplatkov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi sumu nad rámec zálohovej faktúry v závislosti od skutočného rozsahu poskytovania služby – nákladov a činností, spojených s časom stráveným na ceste a s poskytnutím služby na dotknutom mieste nad rámec uvedený v popise produktu a zahrnutej zálohe. S ohľadom na charakter poskytovanej služby berie objednávateľ na vedomie, že služba nad rámec rozsahu zálohovej faktúry podlieha individuálnej kalkulácii.

5. V prípade, ak pred poskytnutím služby alebo počas jej poskytovania nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa služby, v dôsledku ktorých nebude možné službu poskytovateľom riadne vykonať, na účely plnenia tejto zmluvy sa uvedené nebude považovať za omeškanie s plnením poskytovaným zo strany poskytovateľa služby, resp. za nedodržanie dohodnutého termínu na poskytnutie služby.

6. Objednávateľ v postavení spotrebiteľa fyzickej osoby – nepodnikateľa týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu bola poskytnutá služba pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie. V takomto prípade objednávateľ stráca oprávnenie na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.