Osobitné dojednania – Sprístupnenie zariadení VSD

Pri objednávaní služby „Sprístupnenie zariadení VSD“ prostredníctvom e-shopu sa neuzatvára medzi objednávateľom a poskytovateľom služby zmluva o poskytovaní služieb v papierovej forme, zmluvný vzťah vzniká na základe elektronickej objednávky objednávateľa a jej potvrdením zo strany poskytovateľa.

Na takýto zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky ku cenníku služieb zverejnené na webovom sídle poskytovateľa, ako aj „Osobitné dojednania pri objednávaní – Sprístupnenie zariadení VSD“ prostredníctvom e-shopu uvedené v tomto dokumente. V prípade, že je medzi Obchodnými podmienkami ku cenníku služieb a týmito osobitnými dojednaniami rozpor, prednosť majú tieto osobitné dojednania.

 

Čas a miesto poskytnutia služby

  1. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že táto služba môže byť realizovaná najskôr 5 pracovných dní po pripísaní zálohovej platby na účet Poskytovateľa služby.  Konkrétny termín poskytnutia služby dohodne poskytovateľ služby po zaslaní objednávky s objednávateľom telefonicky v závislosti od požiadavky objednávateľa a dostupných kapacít poskytovateľa služby.
  2. Miestom poskytnutia služby je zariadenie distribučnej sústavy, ktoré je pre výkon plánovanej dohodnutej činnosti objednávateľa sprístupnené objednávateľovi na nevyhnutne potrebný čas zo strany poskytovateľa služby.
  3. V prípade, ak pred poskytnutím služby alebo počas jej poskytovania nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa služby, v dôsledku ktorých nebude možné službu poskytovateľom riadne vykonať, na účely plnenia tejto zmluvy sa uvedené nebude považovať za omeškanie s plnením poskytovaným zo strany poskytovateľa služby, resp. za nedodržanie dohodnutého termínu na poskytnutie služby.

Osobitné ustanovenia ku objednávaniu služby a platobným podmienkam

  1. Suma uvedená v objednávke predstavuje zálohovú platbu za poskytnutie služby v rozsahu trvania jednej hodiny. Objednávateľ berie na vedomie hodinovú sadzbu účtovanú za poskytovanie služby, ktorá sa  fakturuje za každú začatú hodinu vrátane času potrebného na dopravu.
  2. Poskytnutie služby trvajúce nad rámec jednej základnej hodinovej sadzby bude objednávateľovi poskytovateľom služby dodatočne vyfakturované vo  vyúčtovacej faktúre, a to v závislosti od skutočne stráveného času spojeného s poskytovaním služby na mieste výkonu služby ako aj v závislosti od času stráveného na ceste.
  3. Rozdiel medzi základným rozsahom služby uhradeným v rámci zálohovej faktúry  a skutočne poskytnutým rozsahom sa zaväzuje objednávateľ uhradiť po vystavení vyúčtovacej faktúry zo strany poskytovateľa služby. 
  4. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že služba v rozsahu zálohovej faktúry zahŕňa rozsah špecifikovaný v ponuke poskytovateľa služby, ktorý je zverejnený na webovej stránke.