Predmet objednávky
1.Objednávateľ si u poskytovateľa záväzne objednáva službu, a to výmena hlavného ističa pred elektromerom, súčasťou ktorej je dodávka ističa a súvisiaceho elektroinštalačného materiálu, , elektroinštalačné práce, náklady na výjazd a administrácia zmeny potrebných zmluvných vzťahov (ďalej len „služba“)

 

Čas a miesto poskytnutia služby
1. Termín začatia realizácie služby určí poskytovateľ telefonickou dohodou s objednávateľom.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že službu poskytne po úhrade zálohovej faktúry do 10 pracovných dní pri poskytnutej náležitej súčinnosti objednávateľa.
3. Miestom poskytnutia služby je adresa odberného miesta uvedená v objednávke prislúchajúca EIC kódu evidovaného v systéme spoločnosti VSD, a.s.
4. V prípade, ak pred poskytnutím služby alebo počas poskytovania služby nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa, v dôsledku ktorých bude potrebné poskytovanie služby prerušiť, predlžuje sa lehota určená na poskytnutie služby o dobu, po ktorú bolo potrebné poskytovanie služby prerušiť alebo odložiť .
5. Pokiaľ nastanú skutočnosti predpokladané v bode 4 tohto odseku a v dôsledku týchto skutočností nebude dodržaná lehota na poskytnutie služby v zmysle bodu 2 tohto odseku, na účely plnenia tejto zmluvy sa to nepovažuje za omeškanie poskytovateľa s poskytovaním služby.

 

Osobitné ustanovenia
1. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú Obchodné podmienky k cenníku služieb, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.
2.V prípade kolízie ustanovení uvedených v tejto zmluve a Obchodných podmienkach k cenníku služieb majú prednosť ustanovenia v tejto zmluve.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť službu v takých prípadoch, kedy by došlo k porušeniu BOZP na strane zamestnanca poskytovateľa (najmä z dôvodov ak nie je možné odberné miesto uviesť do beznapäťového stavu - chýba nadradený istiaci prvok alebo je umiestnený tak, že by pri jeho manipulácii boli porušené bezpečné pracovné postupy) alebo nadradený istiaci prvok slúži na istenie skupiny odberných miest.
4. V prípade, že službu nebude možné vykonať z dôvodu nevyhovujúceho stavu elektromerového rozvádzača na odbernom mieste objednávateľa alebo z dôvodov popísaných v bode 3, má poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy. Cena za poskytnutú službu bude vrátená v plnej sume na bankový účet objednávateľa, z ktorého bola odpísaná cena za poskytnutie služby, ak sa objednávateľ a poskytovateľ nedohodnú inak.
5. Poskytovateľ v prípade výmeny ističa so zmenou hodnoty ističa zabezpečí odoslanie informácie dodávateľovi elektriny, s ktorým má objednávateľ uzatvorenú platnú zmluvu o združenej dodávke elektriny.
6. Zmenu zmluvných a fakturačných vzťahov spojených s dodávkou elektriny si objednávateľ zabezpečuje u svojho  dodávateľa elektriny.
7. Objednávateľ týmto udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním služby. Zároveň objednávateľ vyhlasuje, že bol riadne poučený, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od tejto zmluvy po úplnom poskytnutí služby a túto skutočnosť berie na vedomie.

 

Zoznam materiálov a činností