Osobitné dojednania – vytyčovanie VN a NN káblov  

Pri objednávaní služby „vytyčovanie VN a NN káblov“ prostredníctvom e-shopu sa neuzatvára medzi objednávateľom a poskytovateľom služby zmluva o poskytovaní služieb v papierovej forme, zmluvný vzťah vzniká na základe elektronickej objednávky objednávateľa a jej potvrdením zo strany poskytovateľa.

Na takýto zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky ku cenníku služieb zverejnené na webovom sídle poskytovateľa, ako aj „Osobitné dojednania pri objednávaní – vytyčovanie VN a NN káblov“ prostredníctvom e-shopu uvedené v tomto dokumente. V prípade, že je medzi Obchodnými podmienkami ku cenníku služieb a týmito osobitnými dojednaniami rozpor, prednosť majú tieto osobitné dojednania.

 

  1. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že služba s ohľadom na jej charakter v súlade s Cenníkom služieb a poplatkov podlieha individuálnej kalkulácii. Suma uvedená v objednávke predstavuje zálohu za poskytované služby, a to v rozsahu špecifikovanom na webovej stránke spočívajúcom vo vytýčení trasy káblov v teréne a označenie trasy sprejom, vyhotovenie preberacieho protokolu a dodanie mapy so zakreslenými sieťami zo strany poskytovateľa služby. Záloha zahŕňa dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 1,5 hodiny, do ktorého sa započítava aj čas strávený na ceste.
  2. Do celkovej ceny poskytovanej služby nad rámec zálohy sa započítava suma v závislosti od dopravy - počtu kilometrov, času potrebného na cestu do miesta výkonu služby a času stráveného poskytovaním služby nad rámec služby zahŕňajúcej zálohu, pričom zúčtovacia sadzba za každú hodinu poskytovanej služby a času potrebného na cestu do miesta výkonu služby nad rámec služby zahŕňajúcej zálohu predstavuje sumu 60 Eur s DPH na 1 pracovníka a doprava nad rámec služby predstavuje 0,13 Eur s DPH na každý kilometer jazdy nad rámec služby zahŕňajúcej zálohu. V závislosti od týchto položiek sa bude odvíjať koncová cena tejto služby.
  3. S ohľadom na charakter poskytovanej služby berie objednávateľ na vedomie, že výsledná celková cena bude dofakturovaná poskytovateľom služby podľa skutočných nákladov a činností, ktoré sa budú realizovať, a výkon ktorých bude vzájomne odsúhlasený.
  4. Rozdiel medzi cenou uhradenou v zálohovej faktúre a cenou za skutočne poskytnutý rozsah služby sa zaväzuje objednávateľ uhradiť po vystavení vyúčtovacej faktúry zo strany poskytovateľa služby.
  5. Konkrétny termín realizácie služby bude medzi objednávateľom a poskytovateľom služby dohodnutý individuálne v závislosti od požiadavky objednávateľa a od disponibilných kapacít poskytovateľa služby po zaslaní objednávky. Poskytovateľ služby sa zaväzuje poskytnúť službu najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky. Poskytnutie služby je podmienené úhradou zálohovej faktúry.
  6. V prípade ak vykonaniu služby budú brániť okolnosti nezavinené poskytovateľom služby, napr. neumožnenie prístupu k realizácii služby, a pod. poskytovateľ nezodpovedá za nedodržanie termínu realizácie služby.
  7. Objednávateľ v postavení spotrebiteľa fyzickej osoby – nepodnikateľa týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu bola poskytnutá služba pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie. V takomto prípade objednávateľ stráca oprávnenie na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.
  8. Objednávateľ berie na vedomie, že pred vytýčením káblov zo strany poskytovateľa služby musí mať objednávateľ platné vyjadrenie k existencii elektrických zariadení, resp. vyjadrenie k projektovej dokumentácii.
  9. Objednávateľ sa zaväzuje k poskytnutiu služby zo strany poskytovateľa poslať mapu s vyznačenou záujmovou oblasťou alebo mapu s trasou výkopu.