Osobitné dojednania ku kontrole a úprave merania na napäťovej úrovni NN – blokovanie spotrebičov vo vysokej tarife

Pri objednávaní služby kontrola a úprava merania na napäťovej úrovni NN - „blokovanie spotrebičov vo vysokej tarife“ prostredníctvom e-shopu sa neuzatvára medzi objednávateľom a poskytovateľom služby zmluva o poskytovaní služieb v papierovej forme, zmluvný vzťah vzniká na základe elektronickej objednávky objednávateľa a jej potvrdením zo strany poskytovateľa.

Na takýto zmluvný vzťah sa aplikujú Obchodné podmienky ku cenníku služieb zverejnené na webovom sídle poskytovateľa, ako aj osobitné dojednania pre službu kontrola a úprava merania na napäťovej úrovni NN „blokovanie spotrebičov vo vysokej tarife“ prostredníctvom e-shopu uvedené v tomto dokumente. V prípade, že je medzi Obchodnými podmienkami ku cenníku služieb a týmito osobitnými dojednaniami rozpor, prednosť majú tieto osobitné dojednania.

 

Čas a miesto poskytnutia služby

  1. Miestom poskytnutia služby je adresa odberného miesta uvedená v objednávke, ktorá prináleží jednoznačnému identifikátoru - EIC kódu evidovaného v systéme poskytovateľa služby.

  2. Poskytnutie služby je podmienené úhradou zálohovej faktúry.

  3. V prípade, ak pred poskytnutím služby alebo počas jej poskytovania nastanú skutočnosti nezávislé od vôle poskytovateľa služby, v dôsledku ktorých nebude možné službu poskytovateľom riadne poskytnúť, na účely plnenia tejto zmluvy sa uvedené nebude považovať za omeškanie s plnením poskytovaným zo strany poskytovateľa služby.

  4. V prípade ak vykonaniu služby budú brániť okolnosti nezavinené poskytovateľom služby, napr. neumožnenie prístupu k realizácii služby zo strany objednávateľa, a pod. poskytovateľ nezodpovedá za nedodržanie dohodnutého termínu na poskytnutie služby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť službu v takých prípadoch, kedy by došlo ku porušeniu predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na strane poskytovateľa služby.

  5. Odstránenie prevádzkovej plomby, pripojenie blokovacieho kábla k svorkám elektromera a opätovné zaplombovanie relevantných častí meracej súpravy na odbernom mieste vykoná poskytovateľ služby po úhrade zálohovej faktúry do 10 pracovných dní pri poskytnutí náležitej súčinnosti zo strany objednávateľa.

  6. V prípade, že odberateľ požaduje službu v neskoršom termíne, uvedenú skutočnosť objednávateľ uvedie v objednávke zadaním dátumu. V takomto prípade sa poskytovateľ služby zaväzuje, že službu poskytne v závislosti od požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávke. Poskytnutie služby je vždy podmienené úhradou zálohovej faktúry.

  7. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že výkonový spínací prvok (stýkač) vrátane zapojenia jeho silových kontaktov si zabezpečuje individuálne na vlastné náklady.

  8. Objednávateľ v postavení spotrebiteľa fyzickej osoby – nepodnikateľa týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu bola poskytnutá služba pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie. V takomto prípade objednávateľ stráca oprávnenie na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.