Špeciálne meranie kvality elektriny

 

Merania opisované v ponuke služby realizujeme prostredníctvom špičkových prenosných sieťových analyzátorov triedy „A“ v súlade s príslušnými technickými normami, a to najmä STN EN 50160, STN EN 61000-4-30, STN EN 61000-4-7 a STN EN 61000-4-15, vysoko kvalifikovanými pracovníkmi, pričom využívame aj ďalšie meracie prístroje ako sú revízne meracie prístroje, kliešťové ampérmetre, merače únikových prúdov a pod. 

Meraním sledujeme a vyhodnocujeme všetky základné kvalitatívne parametre napätia podľa STN EN 50160 a to najmä: úroveň napätia a jeho odchýlky, frekvencia siete, krátkodobé a dlhodobé poklesy a vzrasty napätia, rýchle zmeny napätia, koeficient závažnosti blikania siete (flikre), harmonické zložky napätí, koeficient celkového harmonického skreslenia napätia, úroveň prechodných prepätí v sieti, napäťová nesymetria a úroveň signálnych napätí v sieti. Okrem týchto základných parametrov napätia, meriame aj prúdy a od nich odvodené ďalšie dôležité parametre, ktoré určujú úroveň spätných vplyvov pripojených zariadení a pripojených zdrojov na kvalitu napätia v sieti. Merajú a vyhodnocujú sa: stredné a max. hodnoty prúdov, činných, jalových a zdanlivých výkonov, harmonické zložky prúdov, celkové harmonické skreslenie prúdov, symetrické zložky prúdov, prúdová nesymetria, harmonické zložky činných a jalových výkonov, odobratá resp. dodaná činná a jalová elektrická energia, skutočný účinník a množstvo ďalších parametrov. Pre určenie zdroja a spôsobu šírenia harmonických v sieti, resp. v inštalácii výrobnej prevádzky, stanovíme aj smery tokov jednotlivých harmonických zložiek prúdov v sieti a identifikujeme aj zdroje rôznych typov elektromagnetických rušení šírených vedením.