Kontrola a úprava merania na napäťovej úrovni VN a VVN
(nepriame meranie)

Hodí sa, ak: 

Realizujete úpravy na odbernom mieste s nepriamym meraním na napäťovej úrovni VN a VVN a v rámci toho potrebujete:​

 • odkontrolovať zapojenie fakturačného merania po rekonštrukcii VVN, VN zariadenia ​
 • odkontrolovať zapojenie prúdových a napäťových okruhov fakturačného merania  ​
 • vykonať kontrolu prevodov meracích transformátorov ​
 • zrealizovať doplnenie poistkového odpínača do napäťového okruhu fakturačného merania ​
 • obnoviť plombovanie všetkých relevantných prvkov meracej súpravy 

 

Dôležité vedieť:

 

Služba v rozsahu uhradenej zálohy obsahuje:

 • kontrolu zapojenia fakturačného merania ​
 • demontáž a montáž elektromera, komunikačnej jednotky a oddeľovacieho modulu pri prekládke ​
 • plombovanie všetkých relevantných prvkov meracej súpravy ​
 • dopravu do 50 km a výkon služby na mieste v trvaní do 2 hodín ​

Výsledná celková cena bude kalkulovaná podľa skutočných nákladov a činností, spojených s časom stráveným na ceste a na odbernom mieste nad rámec uvedený v zahrnutej zálohe.​

Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.​

Podmienky služby:

 • inštaláciu meracích transformátorov do silových okruhov prívodu elektriny a privedenie sekundárnych okruhov od meracích transformátorov ku skúšobnej svorkovnici realizuje zákazník na vlastné náklady​
 • práce sa vykonávajú v beznapäťovom stave zariadenia zákazníka 

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný


Loading