Opakované testovanie hybridných fotovoltických (FVE) systémov

VSD, a.s. poskytuje každému zo subjektov možnosť  bezplatne jedenkrát testovať zamýšľaný hybridný fotovoltický systém, pričom systém musí byť pripravený na meranie.​

V prípade, ak testovaný hybridný FVE systém pri prvom bezplatnom testovaní nevyhovel, z dôvodu, že nesplnil niektorú zo zásadných požiadaviek, ponúkame žiadateľovi možnosť realizácie opakovaných testov hybridného systému, avšak už iba formou spoplatnenej služby.

 

Dôležité vedieť: ​

  • realizácia služby je podmienená preverením zo strany VSD.  To znamená, že po prijatí objednávky je danú službu možné uhradiť až po potvrdení realizácie zo strany VSD. Podmienkou realizácie je úhrada objednávky vopred.​
  • podrobné informácie o testovaní hybridných systémov nájdete TU
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Služba obsahuje: 

  • prenájom a prípravu laboratória v priestoroch Technickej univerzity Košice pre pripojenie hybridného systému na jeho testovanie/meranie​
  • personálne zabezpečenie obsluhy laboratória a obsluhy meracích prístrojov potrebných pre realizáciu testov zo strany VSD​
  • vyhodnotenie meraní, vrátane vyhotovenia meracích protokolov a správy z merania v lehote do 30 kalendárnych dní od termínu merania​
  • v prípade vyhovujúceho stavu zverejnenie protokolu „Výsledky testovania hybridného systému“ na webovom sídle VSD​

 

Služba bude realizovaná najneskôr do 30 dní. Termín realizácie služby bude dohodnutý individuálne po prijatí objednávky a úhrade služby.

Údaje pre objednávku:

Poznámka

Nepovinný

Identifikačné údaje striedača

Povinný

Výrobca a typ (presné označenie podľa typového listu vydaného jeho výrobcom)

 

Dátum neúspešného (bezplatného) testovania

Povinný

Beriem na vedomie, že v prípade, ak zariadenie, ktoré je predmetom testovania, nebude pripravené na poskytnutie objednanej služby, ako aj v prípade, ak neospravedlním svoju neúčasť na testovaní najneskôr jeden pracovný deň pred plánovaným termínom testovania, poskytovateľ je oprávnený účtovať za objednávku náklady v hodnote 312,-€ s DPH, ktoré mu v súvislosti so zabezpečením poskytovania služby vznikli.

Povinný

Súhlasím

Loading