Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači

72.00 € s DPH

Údaje pre objednávku:

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Adresa výmeny ističa

Povinný

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Elektromer je prístupný aj bez Vašej prítomnosti, napr. z ulice, zo stúpačky a pod.

Áno
Nie
Požadovaný typ výkonu

Povinný

Výmena ističa za rovnakú amperickú hodnotu
Zníženie hodnoty ističa
Zvýšenie hodnoty ističa do 32A
Zvýšenie hodnoty ističa nad 32A
Požadovaná hodnota ističa

Povinný

Ak využívate elektrinu napr. iba na ohrev vody a bežné spotrebiče (biela a čierna technika) mal by vám postačovať hlavný istič 25 A. Ak elektrinou aj vykurujete a používate spotrebiče s vyšším inštalovaným príkonom (napr. cirkulár a podobné stroje v dielničke) je vhodný 32 A istič. Ak máte bazén alebo saunu, potrebujete aspoň 40 A. Pre viac informácií navštívte našu ističovú poradňu.

Číslo vyjadrenia PDS

Povinný

Získate po podaní žiadosti prostredníctvom portálu eVSD v časti žiadosti

V prípade, že nedisponujete číslom vyjadrenia PDS, zaregistrujte sa alebo prihláste na našom portáli a požiadajte o zmenu elektronicky v časti Žiadosti / Zmeny na existujúcom odbernom mieste.

Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači

 

Ak vám záleží na bezpečnosti osôb a ochrane vášho majetku, zverte sa do rúk odborníkov. Sme tu pre vás!

 

Hodí sa ak chcete:

 • zvýšiť bezpečnosť vašej domácnosti či vašej prevádzky
 • chrániť vašich blízkych pred úrazom elektrickým prúdom
 • znížiť riziko vzniku požiaru
 • eliminovať poškodenia elektrických spotrebičov spôsobených elektrickým skratom
 • odstrániť neželané výpadky vášho ističa
 • nahradiť nebezpečný vypínač bez ochrannej funkcie ( typ „Tahem zapni!, Stiskem vypni!“ ) a byť chránený
 • doinštalovať ochranný istiaci prvok pred elektromerom, lebo ho vôbec nemáte
 • dodanie komplexnej služby bez ďalších starostí od skúsených odborníkov s oprávneniami
 • komfortné a pohodlné služby so zárukou
 • v porovnaní s konkurenciou nemáte už žiadne ďalšie výdavky alebo starosti so zmluvami

 

všetko vybavíme za vás!

 

Služba obsahuje:

 • demontáž starého hlavného ističa a nevyhnutné úpravy elektromerového rozvádzača
 • dodávku a montáž nového ističa
 • potrebný elektroinštalačný materiál
 • kontrolu elektromerového rozvádzača a bezplatné zaplombovanie jeho prvkov
 • poradenstvo a administratívne úkony spojené s úpravou potrebných zmluvných vzťahov
 • jednorázovú bezplatnú drobnú opravu ( v elektromerovom rozvádzači počas výmeny ističa )
 • dopravu
 • bezplatnú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške („revíznu správu“) vyhradeného technického elektrického zariadenia v prípade vyhovujúceho technického stavu elektromerového rozvádzača

 

Odporúčame vám našu Ističovú poradňu

 

POZOR:

Objednávka služby zakúpenej počas víkendu alebo sviatku bude spracovaná v najbližší pracovný deň.

VSD si vyhradzuje právo službu neposkytnúť, ak technické podmienky a/alebo stav odberného miesta nedovolia jej realizáciu. Rovnako službu nie je možné poskytnúť, ak ide o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity pri ktorej dochádza k zmene počtu fáz pripojenia (spravidla z 1-fázového na 3-fázové). Uhradená platba za objednanú službu bude vrátená v plnom rozsahu. 

Pre zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity platí, že VSD, a.s uzavrie so žiadateľom Zmluvu o pripojení s pripojovacím poplatkom stanoveným podľa platného Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia. Výška pripojovacieho poplatku tvorí rozdiel medzi cenou pre požadovanú a existujúcu amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom.

Službu zatiaľ nie je možné objednať pre odberné miesta v bytových domoch s výnimkou miest Košice, Prešov a Poprad.


Loading