Výmena hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači

Hodí sa, ak chcete:

 • nahradiť nebezpečný vypínač bez ochrannej funkcie (typ „Tahem zapni!, Stiskem vypni!“ ) a byť chránený​
 • doinštalovať ochranný istiaci prvok – hlavný istič pred elektromerom, lebo ho vôbec nemáte​
 • riešiť výmenu existujúceho hlavného ističa za nový s rovnakou alebo inou ampérovou hodnotou​
 • odstrániť neželané výpadky vášho ističa

 

Dôležité vedieť:

 • službu nie je možné poskytnúť, ak ide o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity,  pri ktorej dochádza k zmene počtu fáz pripojenia (spravidla z 1-fázového na 3-fázové)​
 • službu zatiaľ nie je možné objednať pre odberné miesta v bytových domoch nad 8 bytov
 • pred zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity nad 32A je potrebné získať kladné stanovisko VSD a.s. k zmene na existujúcom odbernom mieste. Žiadosť  je možné podať po prihlásení do portálu eVSD. Ak účet ešte nemáte, môžete sa zaregistrovať. 
 • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou amperickou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku. Výška pripojovacieho poplatku tvorí rozdiel medzi cenou pre požadovanú a existujúcu amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom a je stanovená podľa platného Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia
 • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

Rozsah služby :

 

Realizujeme na mieste do 10 pracovných dní:

 • demontáž starého hlavného ističa a nevyhnutnú úpravu/drobnú opravu v elektromerovom rozvádzači počas výmeny ističa​
 • dodávku a montáž nového ističa vrátane potrebného elektroinštalačného materiálu​
 • kontrolu elektromerového rozvádzača a zaplombovanie jeho prvkov​
 • v prípade vyhovujúceho technického stavu elektromerového rozvádzača​ spracovanie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške („revíznej správy“) vyhradeného technického elektrického zariadenia v rozsahu vykonaných zmien

 

Dodatočne zabezpečíme:

 • administratívne úkony v súvislosti s úpravou /aktualizáciou potrebných zmluvných vzťahov – Zmluvy o pripojení​
 • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou amperickou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) spolu so Zmluvou o pripojení zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku 

Údaje pre objednávku:

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

Adresa výmeny ističa

Povinný

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Elektromer je prístupný aj bez Vašej prítomnosti, napr. z ulice, zo stúpačky a pod.

Áno
Nie
Typ nehnuteľnosti

Povinný

Rodinný dom
Bytový dom do 8 bytov (vrátane)
Bytový dom nad 8 bytov
Iné
Túto možnosť momentálne neposkytujeme.
Požadovaná hodnota ističa

Povinný

Ak využívate elektrinu napr. iba na ohrev vody a bežné spotrebiče (biela a čierna technika) mal by vám postačovať hlavný istič 25 A. Ak elektrinou aj vykurujete a používate spotrebiče s vyšším inštalovaným príkonom (napr. cirkulár a podobné stroje v dielničke) je vhodný 32 A istič. Ak máte bazén alebo saunu, potrebujete aspoň 40 A. Pre viac informácií navštívte našu ističovú poradňu.


Číslo vyjadrenia PDS

Povinný

Získate po podaní žiadosti prostredníctvom portálu eVSD v časti žiadosti

Aktuálna hodnota ističa

Povinný

Uvádzajte vždy presnú alebo najbližšiu hodnotu z výberu.

V prípade, že nedisponujete číslom vyjadrenia PDS, zaregistrujte sa alebo prihláste na našom portáli a požiadajte o zmenu elektronicky v časti Žiadosti / Zmeny na existujúcom odbernom mieste.

Cena služby so zadanými údajmi je 0.00 € s DPH


Loading