Prekládka / výmena merania


49.80 € s DPH

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta
Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby
číslo elektromera
Číslo vyjadrenia VSD
Poznámka

Hodí sa ak chcete:

  • rekonštruovať svoje vnútorné elektrické rozvody ( napr. zmena počtu fáz z 1f na 3f alebo 3f na 1f )
  • renovovať fasádu domu
  • prípadne meníte oplotenie pozemku

 

a v rámci týchto prác potrebujete preložiť elektromerový rozvádzač na iné miesto *

 

Služba obsahuje:

  • odstránenie prevádzkovej plomby v aktuálnom elektromerovom rozvádzači pracovníkom VSD do 3 pracovných dní alebo do dátumu uvedeného v objednávke od pripísania platby na účet
  • preloženie a zapojenie elektromera**
  • opätovné zaplombovanie relevantných častí meracej sústavy

 


Služba neobsahuje:

  • preloženie a montáž elektromerového rozvádzača, jeho výzbroje alebo prívodných/vývodových vodičov

 

* Podmienené kladným vyjadrením VSD
** služba môže byť zrealizovaná do 10 pracovných dní od pripísania platby na účet VSD (v prípade potreby aj neskôr - po dohode so zákazníkom)

 

POZOR:
-odstránenie alebo porušenie prevádzkovej plomby bez súhlasu VSD môže mať za následok prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta

- pre zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity platí, že VSD, a.s uzavrie so žiadateľom Zmluvu o pripojení s pripojovacím poplatkom stanoveným podľa platného Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia. Výška pripojovacieho poplatku tvorí rozdiel medzi cenou pre požadovanú a existujúcu amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom

 


Loading