Prekládka / výmena merania
(priame meranie)

Hodí sa, ak:

potrebujete vymeniť, rekonštruovať alebo preložiť elektromerový rozvádzač na iné miesto z dôvodu napr.:

 • rekonštrukcie domu alebo plota
 • renovácie fasády

alebo realizujete zmenu počtu fáz na Vašom odbernom mieste (z 1-fázového pripojenia na 3-fázové alebo opačne).

 

Dôležité vedieť:

 • pred objednaním služby je potrebné podať Žiadosť - zmeny na existujúcom odbernom mieste. Na vyplnenie žiadosti musíte byť prihlásení do portálu eVSD. Ak účet ešte nemáte, môžete sa zaregistrovať.
 • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou amperickou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku. Výška pripojovacieho poplatku tvorí rozdiel medzi cenou pre požadovanú a existujúcu amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom a je stanovená podľa platného Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia.
 • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky

 

Rozsah služby:

 

Realizujeme na mieste:

 • do 4 pracovných dní:
  • odstránenie prevádzkovej plomby v aktuálnom elektromerovom rozvádzači pracovníkom VSD

Odstránenie alebo porušenie prevádzkovej plomby bez súhlasu VSD /(inak ako pracovníkom VSD) môže byť považované za neoprávnený odber elektriny.

 • do 10 pracovných dní:
  • preloženie a zapojenie elektromera, prípadne jeho výmenu (pri zmene počtu fáz)
  • opätovné zaplombovanie relevantných častí meracej sústavy

 

Dodatočne zabezpečíme:

 • administratívne úkony v súvislosti s úpravou/aktualizáciou potrebných zmluvných vzťahov – Zmluvy o pripojení
 • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou amperickou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) spolu so Zmluvou o pripojení zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

číslo elektromera

Nepovinný

Číslo vyjadrenia VSD

Povinný

Získate po podaní žiadosti prostredníctvom portálu eVSD v časti žiadosti.

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Elektromer je prístupný aj bez Vašej prítomnosti, napr. z ulice, zo stúpačky a pod.

Áno
Nie

Loading