Kontrola a úprava merania
(polopriame meranie)

Hodí sa, ak: 

potrebujete vymeniť, rekonštruovať alebo preložiť elektromerový rozvádzač s polopriamym meraním alebo realizujete výmenu meracích transformátorov prúdu (MTP).

 

Dôležité vedieť:

  • pred objednaním služby je potrebné podať Žiadosť  - zmeny na existujúcom odbernom mieste, príp. zdroji. Na vyplnenie žiadosti musíte byť prihlásení do portálu eVSD. Ak účet ešte nemáte, môžete sa zaregistrovať
  • služba sa vykonáva v beznapäťovom stave​
  • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou amperickou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku. Výška pripojovacieho poplatku tvorí rozdiel medzi cenou pre požadovanú a existujúcu amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom a je stanovená podľa platného Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia.
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky

 

Rozsah služby:

 

Realizujeme na mieste do 10 pracovných dní:

  • odstránenie prevádzkovej plomby v aktuálnom elektromerovom rozvádzači pracovníkom VSD​

Odstránenie alebo porušenie prevádzkovej plomby bez súhlasu VSD/inak ako pracovníkom VSD môže byť považované za neoprávnený odber elektriny.​

  • preloženie a zapojenie elektromera, ak je to potrebné​
  • kontrola sekundárnych obvodov meracích transformátorov, kontrola zapojenia skúšobnej svorkovnice a elektromera pri zmenách na polopriamom meraní
  • opätovné zaplombovanie relevantných častí meracej sústavy​

Dodatočne zabezpečíme:

  • administratívne úkony v súvislosti s úpravou/aktualizáciou potrebných zmluvných vzťahov – Zmluvy o pripojení​
  • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou amperickou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) spolu so Zmluvou o pripojení zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku

 

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

číslo elektromera

Nepovinný

Číslo vyjadrenia VSD

Povinný

Získate po podaní žiadosti prostredníctvom portálu eVSD v časti žiadosti.

Tel. kontakt osoby zodpovednej za manipuláciu s MTP

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Elektromer je prístupný aj bez Vašej prítomnosti, napr. z ulice, zo stúpačky a pod.

Áno
Nie
Týka sa Vaša objednávka zdroja na výrobu elektriny ?

Povinný

Zdrojom elektriny môže byť napr. fotovoltika

Áno
Nie

Loading