Prevádzková plomba - hromadná

Hodí sa, ak chcete:

 • rekonštruovať elektromerové rozvádzače, stúpačkové vedenie, vymeniť ističe pred elektromermi v bytovom dome​
 • mať pri rekonštrukcii bytového domu voľný prístup ku všetkým prvkom, ktoré sú zaplombované​
 • zabezpečiť montáž prevádzkovej plomby VSD po vykonaní rekonštrukčných prác na dvoch a viacerých odberných miestach na jednej adrese

 

Dôležité vedieť:

 • pred objednaním služby je potrebné podať Žiadosť  - zmeny na existujúcom odbernom mieste. V prípade, ak je požadovaná aj zmena maximálnej rezervovanej kapacity, v žiadosti je potrebné označiť aj možnosť hromadná zmena MRK. Na vyplnenie žiadosti musíte byť prihlásení do portálu eVSD. Ak účet ešte nemáte, môžete sa zaregistrovať
 • súhlas s odplombovaním jednotlivých prvkov získate až po objednaní a uhradení služby
 • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou amperickou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku. Výška pripojovacieho poplatku tvorí rozdiel medzi cenou pre požadovanú a existujúcu amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom a je stanovená podľa platného Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia
 • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby:

Súhlas s odstránením prevádzkovej plomby z nasledujúcich prvkov v rámci bytového domu:​

 • kryt svorkovnice elektromera​
 • kryt hlavného ističa pred elektromerom – istič​
 • kryt neizolovaných živých nemeraných častí​
 • kryt  nulovej (ochrannej) svorkovnice​

 

Realizujeme na mieste:

 • do 6 mesiacov po ukončení rekonštrukcie opätovné zaplombovanie nemeranej časti a prvkov merania na odberných miestach z objednávky

Dodatočne zabezpečíme:

 • administratívne úkony v súvislosti s úpravou/aktualizáciou potrebných zmluvných vzťahov – Zmluvy o pripojení​
 • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou amperickou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) spolu so Zmluvou o pripojení zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

Číslo vyjadrenia VSD

Povinný

Získate po podaní žiadosti prostredníctvom portálu eVSD v časti žiadosti.

Plánovaný dátum ukončenia rekonštrukcie

Povinný

Kontaktná osoba

Povinný

Poznámka

Nepovinný

Počet elektromerov

Povinný

Po zadaní počtu elektromerov a ich potvrdení nám v nasledujúcich kolónkach uvádzajte prvú sadu znakov sériového čísla bez uvedenia  roku výroby napr. 012102119


Loading