Prevádzková plomba - hlavný istič a elektromer

Hodí sa, ak chcete:

 •  vykonať úpravy vo Vašom elektromerovom rozvádzači, a preto potrebujete voľný prístup ku všetkým jeho prvkom, k hlavnému ističu i elektromeru, pričom sa elektromerový rozvádzač nemení ani nepresúva na iné miesto

 

Dôležité vedieť:

 • výkon odplombovania elektromera môže byť realizovaný výlučne pracovníkmi VSD, a to až po objednaní a uhradení služby
 • ak vymieňate elektromerový rozvádzač alebo ho prekladáte na iné miesto, objednajte si službu Prekládka / výmena merania
 • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou amperickou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku. Výška pripojovacieho poplatku tvorí rozdiel medzi cenou pre požadovanú a existujúcu amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom a je stanovená podľa platného Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia
 • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti  Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby:

Realizujeme na mieste:

Do 4 pracovných dní - odstránenie prevádzkovej plomby pracovníkom VSD z nasledujúcich prvkov v elektromerovom rozvádzači:​

 • kryt svorkovnice elektromera​
 • kryt hlavného ističa pred elektromerom - istič​
 • kryt neizolovaných živých častí​
 • kryt prvku prívodu (skriňa SPP, HDS)​
 • kryt nulovacej (ochrannej) svorkovnice​

Do 10 pracovných dní  - opätovné zaplombovanie hlavného ističa, elektromera a všetkých prvkov vo Vašom  elektromerovom rozvádzači

Dodatočne zabezpečíme:

 • administratívne úkony v súvislosti s úpravou/aktualizáciou potrebných zmluvných vzťahov – Zmluvy o pripojení​
 • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou amperickou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) spolu so Zmluvou o pripojení zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Elektromer je prístupný aj bez Vašej prítomnosti, napr. z ulice, zo stúpačky a pod.

Áno
Nie

Loading