Prevádzková plomba - hlavný istič

Hodí sa, ak chcete:

  • svojpomocne vymeniť hlavný istič za nový s rovnakou alebo inou ampérovou hodnotou​
  • demontovať kryt hlavného ističa, príp. kryt prvkov nemeraných živých častí vo Vašom elektromerovom rozvádzači

 

Dôležité vedieť:

  • súhlas s odplombovaním hlavného ističa získate až po objednaní a uhradení služby ​
  • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou ampérovou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku. Výška pripojovacieho poplatku tvorí rozdiel medzi cenou pre požadovanú a existujúcu amperickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom a je stanovená podľa platného Cenníka poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na úrovni nízkeho napätia
  • detailné informácie nájdete na tejto stránke v časti Obchodné podmienky 

 

Rozsah služby:

Realizujeme na mieste do 10 pracovných dní:

  • opätovné zaplombovanie hlavného ističa, príp. jeho krytov vo Vašom elektromerovom rozvádzači

Dodatočne zabezpečíme:

  • administratívne úkony v súvislosti s úpravou/aktualizáciou potrebných zmluvných vzťahov – Zmluvy o pripojení​
  • v prípade výmeny hlavného ističa za istič s vyššou amperickou hodnotou (zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity) spolu so Zmluvou o pripojení zasielame faktúru na úhradu pripojovacieho poplatku 

Údaje pre objednávku:

Adresa odberného miesta

Povinný

Tel. kontakt osoby pre realizáciu služby

Povinný

EIC kód :

Povinný

EIC kód je jedinečný identifikátor odberného miesta a nájdete ho na vyúčtovacej faktúre za elektrinu alebo na Zmluve o pripojení uzatvorenej s VSD.

číslo elektromera

Nepovinný

Poznámka

Nepovinný

Je elektromer na verejne prístupnom mieste?

Povinný

Elektromer je prístupný aj bez Vašej prítomnosti, napr. z ulice, zo stúpačky a pod.

Áno
Nie

Loading